Statystyki

Dziś 31

Wczoraj 95

W tym tygodniu 306

Wszystkie 253367

Ukochałem Ciebie odwieczną miłością
Szukałem pomocy u Pana,
a On mnie wysłuchał
i wyzwolił od wszelkiej trwogi.
Ps 34, 5

PIERWSZY DZIEŃ


Ukochałem cię odwieczną miłością,
dlatego też zachowałem dla ciebie łaskawość.

Jer 31,3

Jestem bowiem świadomy zamiarów
jakie zamyślam co do was – wyrocznia Pana
zamiarów pełnych pokoju, a nie zguby,
by zapewnić wam przyszłość, jakiej oczekujecie.
Będziecie mnie wzywać, zanosząc do Mnie
swe modlitwy, a ja was wysłucham.
Będziecie Mnie szukać i znajdziecie Mnie,
albowiem będziecie Mnie szukać z całego serca.

Jer 29,11-13


 

 

DRUGI DZIEŃ


Miłosierny jest Pan i łaskawy,
nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy,
Nie zapamiętuje się w sporze,
nie płonie gniewem na wieki.
Nie postępuje z nami według naszych grzechów,
ani według win naszych nam nie odpłaca.
Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią,
tak wielka jest łaska Pana dla Jego czcicieli.
Jak odległy jest wschód od zachodu,
tak daleko odsuwa od nas nasze winy.
Jak ojciec lituje się nad dziećmi,
tak Pan się lituje nad tymi,
którzy cześć Mu oddają.
Wie On z czegośmy powstali,
pamięta, że jesteśmy prochem.

Ps 103, 8-14 

TRZECI DZIEŃ


Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają,
wszystkich wzywających Go szczerze.
Spełnia wolę tych, którzy cześć Mu oddają.
Usłyszy ich wołanie i przyjdzie im z pomocą.
Pan strzeże wszystkich, którzy Go miłują.

Ps 145,18-20a

Spocznij jedynie w Bogu, duszo moja,
bo od Niego pochodzi moje zbawienie.
On jedynie skałą i zbawieniem moim.
On jest twierdzą moją, więc się nie zachwieję,
Jedynie w Bogu szukaj spokoju, duszo moja,
bo od Niego pochodzi moja nadzieja.
W Bogu zbawienie moje i chwała.
Bóg opoką mocy mojej moją ucieczką.
W każdym czasie Jemu ufaj narodzie.
Przed Nim wylejcie wasze serca.
Bóg jest naszą ucieczką

Ps 62, 2-3.6.8-9


 

CZWARTY DZIEŃ


Boże, mój Boże, szukam Ciebie
i pragnie Ciebie moja dusza.
Ciało moje tęskni za Tobą
jak zeschła ziemia łaknąca wody.

Ps 63, 2

Miłuję Pana, albowiem usłyszał
głos mojego błagania.

Ps 116, 1

Śpiewajcie Panu pieśń nową,
albowiem uczynił cuda.
Ujrzały wszystkie krańce ziemi
zbawienie Boga naszego.
Wołaj z radości na cześć Pana cała ziemio,
cieszcie się, weselcie i grajcie.
Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry,
przy wtórze cytry i przy dźwięku harfy.
Przy trąbach i przy głosie rogu
na oczach Pana, Króla się radujcie.

Ps 98, 1a.3b-6

 

 

 

PIĄTY DZIEŃ


W tym przejawia się miłość,
że nie my umiłowaliśmy Boga,
ale że On sam nas umiłował
i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną
za nasze grzechy.


1J 4, 10


Tak bowiem Bóg umiłował świat,
że Syna swego Jednorodzonego dał,
aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął,
ale miał życie wieczne.

J 3, 16
 


SZÓSTY DZIEŃ


Pan ciebie strzeże,
jest cieniem nad tobą,
stoi po twojej prawicy.
Pan cię uchroni od zła wszelkiego,
ochroni twoją duszę.
Pan będzie czuwał,
nad twoim wyjściem i powrotem,
teraz i po wszystkie czasy.
 

Ps 121, 5. 7-8


Dobrze jest dziękować Panu,
śpiewać Twojemu imieniu, Najwyższy.
Rano głosić łaskawość Twoją,
a wierność Twoją nocami.
Bo weselę się Panie, Twoimi czynami,
raduję się dziełami rąk Twoich.
Jak wielkie są dzieła Twe Panie,
i jakże głębokie Twe myśli!

Ps 92, 2-3.5-6


 


SIÓDMY DZIEŃ


Błogosławiony mąż, który pokłada ufność w Panu
i Pan jest jego nadzieją!
Jest on podobny do drzewa zasadzonego nad wodą,
co swe korzenie puszcza ku strumieniowi.
Nie obawia się, skoro przyjdzie upał, bo utrzyma
zielone liście.
Także w roku posuchy nie doznaje niepokoju
i nie przestaje wydawać owoców.

Jr 17, 7-8

Popatrzcie jaką miłością obdarzył nas Ojciec;
zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi
i rzeczywiście nimi jesteśmy.
Świat zaś dlatego nas nie zna,
Że nie poznał Jego.
Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi,
ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy.
Wiemy, że gdy się objawi,
będziemy do Niego podobni,
bo ujrzymy Go takim, jakim jest.

1J 3, 1-2


 


ÓSMY DZIEŃ


Myśmy poznali i uwierzyli miłości,
jaką Bóg ma ku nam.
Bóg jest miłością:
kto trwa w miłości, trwa w Bogu,
a Bóg trwa w nim.
Przez to miłość osiąga w nas kres doskonałości,
że mamy pełną ufność na dzień sądu...
W miłości nie ma lęku,
lecz doskonała miłość usuwa lęk,
ponieważ lęk kojarzy się z karą.
Ten zaś, kto się lęka,
nie wydoskonalił się w miłości.
My miłujemy Boga,
ponieważ Bóg sam pierwszy nas umiłował.

1J 4, 16-21

Na to zaś wszystko przyobleczcie się w miłość,
która jest więzią doskonałości

Kol 3, 14
 


DZIEWIĄTY DZIEŃ


Radujcie się zawsze w Panu;
jeszcze raz powtarzam;
radujcie się.
Niech będzie znana wszystkim ludziom nasza
wyrozumiała łagodność;
Pan jest blisko!
O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej
sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu
w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem.
A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł,
będzie strzegł waszych serc i myśli
w Chrystusie Jezusie.

Flp 4, 4-6


 


DZIESIĄTY DZIEŃ


Kładę się, zasypiam i znowu się budzę,
ponieważ Pan mnie wspomaga.
I nie ulęknę się wcale tysięcy ludzi,
którzy zewsząd na mnie nastają.

Ps 3, 6-7

Ja zaś zaufałem Twemu miłosierdziu,
niech się moje serce cieszy z Twojej pomocy.
Będę śpiewał Panu, który obdarzył mnie dobrem.

Ps 13,6

Schronienie w Panu znajdzie uciśniony,
ucieczkę w czas utrapienia.
Ufają Tobie znający Twe imię,
bo nie opuszczasz Panie tych, co Cię szukają.

Ps 9, 10-11


 

JEDENASTY DZIEŃ


Miłuję Cię Panie, mocy moja,
Panie, opoko moja i twierdzo, mój wybawicielu,
Boże, skało moja, na którą się chronię,
tarczo moja, mocy zbawienia mego i moja obrono.
Wzywam Pana, godnego chwały,
i wyzwolony będę od moich nieprzyjaciół.

Ps 18, 2-4

Do Ciebie więc modlić się będzie każdy wierny,
gdy znajdzie się w potrzebie.
Choćby nawet wezbrały wody,
fale go nie dosięgną.
Ty jesteś moją ucieczka, wyrwiesz mnie z ucisku,
i dasz mi radość mego ocalenia.

Ps 32, 6-7

A Bóg wszelkiej łaski, Ten, który was powołał
do większej swej chwały w Chrystusie,
gdy trochę pocierpicie, sam was udoskonali,
utwierdzi, umocni i ugruntuje. Jemu chwała
i moc na wieki wieków. Amen.

1P 5, 10-11

 

 

DWUNASTY DZIEŃ


Niech będzie Pan błogosławiony,
bo usłyszał głos mego błagania.
Pan moją mocą i tarczą,
zaufało Mu moje serce.
Pomógł mi, więc moje serce się cieszy
i moją pieśnią Go sławię.

Ps 28, 6-7

Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś
i nie pozwoliłeś mym wrogom
naśmiewać się ze mnie.
Śpiewajcie Psalm wszyscy miłujący Pana
i pamiętajcie o jego świętości.
Gniew jego bowiem trwa tylko przez chwilę,
a Jego łaska przez całe życie.
Płacz nadchodzi z wieczora,
a z rankiem wesele.

Ps 30, 2.5-6
 

 

 

TRZYNASTY DZIEŃ


Będę błogosławił Pana po wieczne czasy,
Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.
Dusza moja chlubi się Panem,
niech słyszą to pokorni i niech się weselą.
Wysławiajcie razem ze mną Pana,
wspólnie wywyższajmy Jego imię.
Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał
i wyzwolił od wszelkiej trwogi.
Spójrzcie na Niego,
a rozpromienicie się radością,
oblicza wasze nie zapłoną wstydem.
Oto zawołał biedak i Pan go wysłuchał
i uwolnił od wszelkiego ucisku.
Anioł Pański otacza szańcem bogobojnych
aby ich ocalić.
Skosztujcie i zobaczcie jak Pan jest dobry.
Szczęśliwy człowiek,
który znajduje w Nim ucieczkę.

Ps 34, 2-9

 


CZTERNASTY DZIEŃ


Uwielbiajcie Pana wszyscy Jego święci,
Jego czciciele nie zaznają biedy.
Bogacze zubożeli i zaznali głodu,
szukającym Pana niczego nie zabraknie.
Oczy Pana zwrócone na sprawiedliwych,
uszy Jego otwarte na ich wołanie.
Pan słyszy wołających o pomoc
i ratuje ich od wszelkiej udręki.
Pan jest blisko ludzi skruszonych w sercu,
ocala upadłych na duchu.
Liczne są nieszczęścia, które cierpi sprawiedliwy,
ale Pan go ze wszystkich wybawia.

Ps 34, 10-11.16.18-20


 


PIĘTNASTY DZIEŃ


Dusza moja będzie radować się w Panu
z Jego pomocy będzie się weselić.
Powiedzą wszystkie moje kości:
Któż, Panie, podobny jest do Ciebie?
Ty wyrywasz biedaka z rąk silniejszego,
nędzarza i biedaka z mocy grabieżcy.

Ps 35, 9-10

Ufaj Bogu, bo jeszcze wysławiać Go będę:
On zbawieniem mojego oblicza i moim Bogiem.

Ps 42, 6

Zrzuć swą troskę na Pana, a On cię podtrzyma,
nigdy nie dopuści, by zachwiał się sprawiedliwy.

Ps 55, 23


 

SZESNASTY DZIEŃ


W Bogu, którego słowo wielbię,
w Bogu pokładam nadzieję.
Nie będę się lękał,
cóż może uczynić mi człowiek?

Ps 56, 5

Bóg jest dla nas ucieczką i siłą,
najpewniejszą pomocą w trudnościach.
Przeto nie będziemy się bali,
choćby zatrzęsła się ziemia
i góry zapadły w otchłań morza.
Niech jego wody burzą się i kipią,
niech góry się chwieją pod jego naporem;
Pan Zastępów jest z nami,
Bóg Jakuba jest naszą obroną!

Ps 46, 2-4

 

 

 

SIEDEMNASTY DZIEŃ


Do Ciebie, który próśb wysłuchujesz,
wszelki śmiertelnik przychodzi,
wyznając swe nieprawości.
Przygniatają nas nasze winy,
a Ty je odpuszczasz.
Szczęśliwy jest wybrany, którego
Ty przygarniasz,
on mieszka w Twoich pałacach.
Niech nas nasycą dobra Twego domu,
świętość Twojego przybytku.
Cudami Twojej sprawiedliwości
odpowiadasz nam,
Boże, nasz Zbawco,
nadziejo wszystkich krańców ziemi
i mórz dalekich.

Ps 65, 3-6

 


OSIEMNASTY  DZIEŃ


Szczęśliwi, którzy mieszkają w domu Twoim,
Panie,
nieustannie Ciebie wielbiąc.
Szczęśliwi, których moc jest w Tobie,
którzy zachowują ufność w swym sercu.
Bo Pan Bóg jest słońcem i tarczą.
On hojnie darzy łaską i chwałą,
nie odmawia dobrodziejstw
żyjącym nienagannie.
Panie Zastępów,
szczęśliwy człowiek, który ufa Tobie!

Ps 84, 5-6.12-13

 

 

 

DZIEWIĘTNASTY DZIEŃ


Łaskawym się okazałeś.
Panie, dla Twojej ziemi,
odmieniłeś los Jakuba.
Odpuściłeś winę Twojemu ludowi
i zakryłeś wszystkie jego grzechy.
Zaprawdę, bliskie jest Jego zbawienie
dla tych, którzy Mu cześć oddają,
i chwała zamieszka w naszej ziemi.
Łaska i wierność spotkają się ze sobą,
ucałują się sprawiedliwość i pokój.
Wierność z ziemi wyrośnie,
a sprawiedliwość spojrzy z nieba.

Ps 85, 2-3.10-12

 

 

 

DWUDZIESTY DZIEŃ


Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie,
co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi,
albowiem oznajmiłem wam wszystko,
co usłyszałem od Ojca mego.
Nie wyście mnie wybrali, ale Ja was wybrałem
i przeznaczyłem was na to, abyście szli
i owoc przynosili i by owoc wasz trwał,
aby wszystko dał wam Ojciec,
o cokolwiek go prosicie w imię Moje.
To wam przykazuję,
abyście się wzajemnie miłowali.

J 15, 15-17

Nikomu złem za złe nie odpłacajcie.
Starajcie się dobrze czynić wobec wszystkich ludzi.
Jeżeli to jest możliwe, o ile to od was zależy,
żyjcie w zgodzie ze wszystkimi ludźmi.

Rz 12, 17-18

Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj.

Rz 12, 21

 

 

DWUDZIESTY PIERWSZY DZIEŃ


Miłość cierpliwa jest i łaskawa,
miłość nie zazdrości i nie szuka uznania,
nie unosi się pychą.
Nie dopuszcza się bezwstydu
i swego nie szuka,
nie unosi się gniewem,
nie pamięta złego.
Nie cieszy się z niesprawiedliwości,
lecz weseli się z prawdy.
Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy,
we wszystkim pokłada nadzieję,
i wszystko przetrzyma.
Miłość nigdy nie ustaje.

1 Kor 13, 4-8

 


 

DWUDZIESTY DRUGI DZIEŃ


Nie otrzymaliście ducha niewoli,
aby się znowu pogrążyć w bojaźni,
Ale otrzymaliście ducha przybrania za synów,
w którym możemy wołać: Abba - Ojcze.
Sam Duch daje świadectwo naszemu duchowi,
że jesteśmy dziećmi Bożymi.

Rz 8, 15-16

Odnów nas, Boże,
i rozjaśnij nad nami swoje oblicze
a będziemy zbawieni.
Odnów nas, Panie, Boże Zastępów
i rozjaśnij nad nami swoje oblicze
a będziemy zbawieni.
Daj nam nowe życie,
a będziemy Cię chwalili.

Ps 80, 4.8.19b 


DWUDZIESTY TRZECI DZIEŃ


Królestwo Boże to nie sprawa tego,
co się je i pije, ale to sprawiedliwość,
pokój i radość w Duchu Świętym.
A kto w taki sposób służy Chrystusowi,
ten podoba się Bogu i ma uznanie u ludzi.
Starajmy się więc o to, co służy sprawie
pokoju i wzajemnemu zbudowaniu.

Rz 14, 17-19

Sprawiedliwy zakwitnie jak palma,
rozrośnie się jak cedr na Libanie.
Zasadzeni w domu Pańskim
rozkwitną na dziedzińcach Boga naszego.
Nawet w starości wydadzą owoc,
zawsze pełni życiodajnych soków,
aby świadczyć, że Pan jest sprawiedliwy,
On moją opoka i nie ma w Nim nieprawości.

Ps 92, 13-16

 

 

 

 

DWUDZIESTY CZWARTY DZIEŃ


Owocem Ducha jest miłość, radość, pokój,
cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność,
łagodność, opanowanie.
Mając życie od Ducha,
do Ducha się też stosujmy.

Ga 5, 22.25
 

 

 

DWUDZIESTY PIĄTY DZIEŃ


Oczy Pana zwrócone na bogobojnych,
na tych którzy oczekują Jego łaski,
Aby ocalił ich życie od śmierci
i żywił ich w czasie głodu.
Dusza nasza oczekuje Pana,
On jest naszą pomocą i tarczą.
Raduje się w Nim nasze serce,
ufamy Jego Świętemu imieniu.
Niech nas ogarnie Panie, Twoja łaska,
według nadziei, którą pokładamy w Tobie.

Ps 33, 18-22 

DWUDZIESTY SZÓSTY DZIEŃ


Do nieba sięga Panie, Twoja łaska,
a Twoja wierność aż po same chmury.
Twoja sprawiedliwość jak góry wysokie,
a Twoje wyroki jak ogromna otchłań;
ocalasz Panie, ludzi i zwierzęta.
Jak cenna jest Twoja łaska,
przychodzą do Ciebie ludzie
i chronią się w cieniu Twych skrzydeł.
Sycą się obfitością Twojego domu,
poisz ich potokiem Twego szczęścia.
Albowiem w Tobie jest źródło życia
i w Twej światłości oglądamy światło.

Ps 36, 6-10

 

 

DWUDZIESTY SIÓDMY DZIEŃ


Pokładam nadzieję w Panu,
dusza moja pokłada nadzieję w Jego słowie,
dusza moja oczekuje Pana.
Bardziej niż strażnicy poranka,
niech Izrael wygląda Pana.
U Pana jest bowiem łaska,
u Niego obfite odkupienie.
On odkupi Izraela
ze wszystkich jego grzechów.

Ps 130, 5-8

 


DWUDZIESTY ÓSMY DZIEŃ


Panie, moje serce się nie pyszni
i nie patrzą wyniośle moje oczy.
Nie dbam o rzeczy wielkie
ani o to, co przerasta me siły.
Lecz uspokoiłem i uciszyłem moją duszę;
jak dziecko na łonie swej matki,
jak ciche dziecko jest we mnie moja dusza.
Izraelu, złóż nadzieję w Panu,
teraz i na wieki.

Ps 131, 1-3 

DWUDZIESTY DZIEWIĄTY DZIEŃ


Świat cały przy Tobie jak ziarnko na szali,
kropla rosy porannej, co spadła na ziemię.
Nad wszystkim masz litość,
bo wszystko w Twej mocy
i oczy zamykasz na grzechy ludzi, by się nawrócili.
Miłujesz bowiem wszystkie stworzenia
niczym się nie brzydzisz, co uczyniłeś,
bo gdybyś miał coś w nienawiści,
nie byłbyś tego uczynił.
Jakżeby coś trwać mogło,
gdybyś Ty nie powołał do bytu?
Jak by się zachowało, czego byś nie wezwał?
Oszczędzasz wszystko, bo to wszystko Twoje,
Panie, miłośniku życia!
Bo we wszystkim jest Twoje nieśmiertelne tchnienie.
Dlatego nieznacznie karzesz upadającego
i strofujesz,
przypominając w czym grzeszą,
by wyzbywszy się złości,
w Ciebie, Panie uwierzyli.

Mdr 11, 22-12.2

 


TRZYDZIESTY DZIEŃ


Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek,
Bo serce napomina mnie nawet nocą.
Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy.
On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje.
Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje,
a ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie.
Ty ścieżkę życia mi ukażesz,
pełnię radości przy Tobie
i wieczne szczęście po Twojej prawicy.

Ps 16, 7-9.11


 


TRZYDZIESTY PIERWSZY DZIEŃ


Pan jest moim pasterzem:
niczego mi nie braknie,
pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach.
Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć,
orzeźwia moją duszę.
Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach
przez wzgląd na swoją chwałę.
Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę,
zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną.
Kij Twój i laska pasterska jest moją pociechą.
Stół dla mnie zastawiasz
na oczach mych wrogów.
Namaszczasz mi głowę olejkiem,
kielich mój pełny po brzegi.
Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną
przez wszystkie dni życia.
I zamieszkam w domu Pana
po najdłuższe czasy.

Ps 23