Statystyki

Dziś 30

Wczoraj 95

W tym tygodniu 305

Wszystkie 253366

PIERWSZY DZIEŃ


Śpiewajcie Panu pieśń nową,
śpiewaj Panu, ziemio cała.
Śpiewajcie Panu, sławcie Jego imię,
każdego dnia głoście Jego zbawienie.
Głoście Jego chwałę wśród wszystkich narodów,
rozgłaszajcie cuda wśród wszystkich ludów.
Wielki jest Pan, godzien wielkiej chwały.
Oddajcie Panu chwałę należną Jego Imieniu.
Przed Nim kroczą majestat i piękno, 
a potęga i blask w Jego przybytku.
Niech się radują niebiosa i ziemia weseli,
niech szumi morze i wszystko co je napełnia.
Niech się cieszą pola i wszystko, co na nich rośnie,
niech wszystkie drzewa w lasach
wykrzykują z radości,
przed obliczem Pana, który już się zbliża,
który już się zbliża by osądzić ziemię.
On będzie sądził świat sprawiedliwie
a ludy według swej prawdy.

Ps 96, 1-4a.8a.11-13

 

 

 

DRUGI DZIEŃ


Ja zaś zaufałem Twemu miłosierdziu,
niech się moje serce cieszy z Twojej pomocy.
Będę śpiewał Panu, który obdarzył mnie dobrem.

Ps 13, 6

Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie,
radosnym głosem wykrzykujcie Bogu!
Śpiewajcie psalmy Bogu, śpiewajcie,
śpiewajcie królowi naszemu, śpiewajcie.

Ps 47, 2.7


Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę,
świadectwo Pana niezawodne,
uczy niedoświadczonego mądrości.
Jego słuszne nakazy radują serca,
jaśnieje przykazanie Pana i olśniewa oczy.

Ps 19,1-2

 

 

 

TRZECI DZIEŃ


Gdy Pan odmienił los Syjonu,
wydawało się nam, że śnimy.
Usta nasze były pełne śmiechu,
a język śpiewał z radości.
Mówiono wtedy między narodami:
„Wielkie rzeczy im Pan uczynił”.
Pan uczynił nam wielkie rzeczy
i radość nas ogarnęła.
Odmień znowu nasz los, o Panie,
jak odmieniasz strumienie na Południu.
Ci, którzy we łzach sieją,
żąć będą w radości.
Idą i płaczą niosąc ziarno na zasiew,
lecz powrócą z radością niosąc swoje snopy.

Ps 126, 1-6

 


 

CZWARTY DZIEŃGród Jego wznosi się na świętych górach,
umiłował Pan bramy Syjonu
bardziej niż wszystkie namioty Jakuba.
Wspaniałe rzeczy głoszą o tobie,
miasto Boże.
Syjonie powiedzą:
„Każdy człowiek urodził się na nim,
a Najwyższy sam go umacnia”.
Pan zapisuje w księdze ludów:
„Oni się tam narodzili”.
I tańcząc śpiewać będą:
„Wszystkie moje źródła są w tobie.”

Ps 87, 1-3.5-7
 

PIĄTY DZIEŃ


Kiedy Cię wzywam, odpowiedz mi, Boże,
który wymierzasz mi sprawiedliwość.
Tyś mnie wydźwignął z utrapienia,
zmiłuj się nade mną i wysłuchaj moją modlitwę.
Złóżcie należne ofiary
i miejcie nadzieję w Panu.
Wielu powiada: „Któż nam ukaże szczęście?”
Wznieś ponad nami, Panie,
światłość Twojego oblicza!
Więcej wlałeś radości w moje serce
Niż w czasie obfitych plonów pszenicy i wina.
Spokojnie zasypiam, kiedy się położę,
Bo tylko Ty jeden, Panie,
pozwalasz mi żyć bezpiecznie.

Ps 4, 2.6-9
 


SZÓSTY DZIEŃ


Ja zaś dzięki obfitej Twej łasce
wejdę do Twojego domu,
Upadnę przed świętym przybytkiem Twoim
przejęty Twą bojaźnią.
Wszyscy, którzy uciekają się do Ciebie,
niech się cieszą i radują na zawsze.
Osłaniaj ich, niech się Tobą weselą
wszyscy, którzy miłują Twoje imię.
Bo Ty, Panie, pobłogosławisz sprawiedliwemu,
łaską okryjesz go jak tarczą.

Ps 5, 8.12-13

Bogu składaj ofiarę dziękczynną,
Spełnij swoje śluby wobec Najwyższego.
I wzywaj mnie w dniu utrapienia,
wyzwolę ciebie, a ty Mnie uwielbisz.

Ps 50, 14-15 

SIÓDMY DZIEŃ


Pan moim światłem i zbawieniem moim,
kogo miałbym się lękać?
Pan obrońcą mego życia,
przed kim miałbym czuć trwogę?
O jedno tylko proszę Pana i o to zabiegam,
żebym mógł zawsze przebywać w Jego domu
po wszystkie dni życia,
Abym kosztował słodyczy Pana,
stale się radował Jego świątynią.
W namiocie swoim mnie ukryje
w chwili nieszczęścia,
Schowa w głębi przybytku,
na skałę mnie wydźwignie.
Złożę w Jego przybytku radosne ofiary,
zaśpiewam i zagram psalm dla Pana.
Choćby mnie opuścili ojciec mój i matka,
to jednak Pan mnie przygarnie.

Ps 27, 1.4-5.6b.10
 

 


ÓSMY DZIEŃ


Jak łania pragnie wody ze strumienia,
tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże.
Dusza moja Boga pragnie, Boga żywego,
kiedyż więc przyjdę i ujrzę oblicze Boże?
Rozpływa się we mnie moja dusza,
gdy wspominam, jak z tłumem kroczyłem
do Bożego domu,
w świątecznym orszaku,
wśród głosów radości i chwały.
Głębia przyzywa głębię
hukiem swych wodospadów,
wszystkie Twe nurty i fale nade mną się przewalają.
Niech Pan udzieli mi we dnie swej łaski,
a w nocy będę Mu śpiewał,
będę sławił Boga mego życia.

Ps 42, 2-3.5.8-9


 

DZIEWIĄTY DZIEŃ


Szczęśliwy człowiek,
któremu odpuszczona została nieprawość,
a jego grzech zapomniany.
Szczęśliwy ten,
któremu Pan nie poczytuje winy,
a w jego duszy nie kryje się podstęp.
Do Ciebie więc modlić się będzie każdy wierny
gdy znajdzie się w potrzebie.
Choćby nawet wezbrały wody,
fale go nie dosięgną.
Ty jesteś moją ucieczką, wyrwiesz mnie z ucisku,
Dasz mi radość mego ocalenia.
Cieszcie się i weselcie w Panu, sprawiedliwi,
radośnie śpiewajcie wszyscy prawego serca.

Ps. 32, 1-2.6-7.11

 

 

 

DZIESIĄTY DZIEŃ


Z nadzieją czekałem na Pana,
a On się pochylił nade mną
i wysłuchał mego wołania.
Wydobył mnie z dołu zagłady
z błotnego grzęzawiska.
Stopy moje postawił na skale
i umocnił moje kroki.
Włożył w moje usta pieśń nową
śpiew dla naszego Boga.
Wielu to ujrzy i przejmie ich trwoga
i zaufają Panu.
Panie, Boże mój, wiele uczyniłeś cudów
i w Twoich zamiarach wobec nas
nikt Ci  nie dorówna.
Radością  jest dla mnie pełnić Twoją wolę,
mój Boże,
A Twoje prawo mieszka w moim sercu.
Niech się radują i weselą w Tobie,
wszyscy, którzy Ciebie szukają.

Ps 40, 2-4.6.9.17 


JEDENASTY DZIEŃ


Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały
w mieście naszego Boga.
Święta Jego góra, wspaniałe wzniesienia,
radością jest całej ziemi.
Rozważamy, Boże, Twoją łaskawość
we wnętrzu Twej świątyni.
Jak imię Twe, Boże, tak i chwała Twoja
sięga po krańce ziemi,
prawica Twoja pełna jest sprawiedliwości.
Niech się weseli góra Syjon,
niech się radują miasta Judy
z powodu Twoich wyroków.
Bóg jest naszym Bogiem na wieki
i On nas będzie prowadził.

Ps 48, 2-3.10-12.15
 

DWUNASTY DZIEŃ


Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam błogosławi,
niech nam ukaże pogodne oblicze.
Aby na ziemi znano Jego drogę
Jego zbawienie wśród wszystkich narodów.
Niech Ciebie, Boże, wysławiają ludy,
niech wszystkie narody oddają Ci chwałę.
Niech się narody cieszą i weselą,
bo rządzisz ludami sprawiedliwie
i kierujesz narodami na ziemi.
Niech Ciebie, Boże, wysławiają ludy,
niech wszystkie narody oddają Ci chwałę.
Ziemia wydała swój owoc,
Bóg, nasz Bóg, nam pobłogosławił.
Niech nam Bóg błogosławi
i niech cześć Mu oddają wszystkie krańce ziemi.

Ps 67,2-8
 

TRZYNASTY DZIEŃ


W Tobie, Panie, ucieczka moja,
niech wstydu nie zaznam na wieki.
Wyzwól mnie i ratuj w swej sprawiedliwości,
nakłoń ku mnie swe ucho i ześlij ocalenie.
Bo Ty, mój Boże, jesteś moją nadzieją,
Panie, Tobie ufam od młodości.
Pełne Twojej chwały  były moje usta,
sławiłem Cię przez dzień cały.
A ja chcę Twoją wierność wielbić na harfie,
mój Boże,
będę Ci grał na cytrze, Święty Izraela.
Rozradują się moje wargi, gdy będę Ci śpiewał,
i dusza moja, którą odkupiłeś.

Ps 71, 1-2.5.8.22-23
 

 

 

CZTERNASTY DZIEŃ


Jak miłe są Twoje przybytki,
Panie Zastępów!
Dusza moja stęskniona pragnie
przedsionków Pańskich,
Serce moje i ciało radośnie wołają
do Boga żywego.
Szczęśliwi, którzy mieszkają w domu Twoim, Panie,
nieustannie Ciebie wielbiąc.
Szczęśliwi, których moc jest w Tobie,
którzy zachowują ufność w swym sercu.
Przechodząc przez suchą dolinę  
w źródła ją zamieniają,
a wczesny deszcz błogosławieństwem ją okryje.
Mocy im będzie przybywać,
ujrzą na Syjonie Boga nad Bogami.
Doprawdy, jeden dzień w przybytkach Twoich
lepszy jest niż innych tysiące.
Bo Pan Bóg jest słońcem i tarczą,
On hojnie darzy łaską i chwałą,
nie odmawia dobrodziejstw żyjącym nienagannie.
Panie Zastępów,
szczęśliwy człowiek, który ufa Tobie.

Ps 84, 2-3.5-8.11a.12-13
 

 

 

 

PIĘTNASTY DZIEŃ


Panie, Ty byłeś dla nas ucieczką
z pokolenia na pokolenie.
Zanim narodziły się góry,
nim powstał świat i ziemia
od wieku po wiek Ty jesteś Bogiem.
Naucz nas liczyć dni nasze,
byśmy zdobyli mądrość serca.
Nasyć nas o świcie swoją łaską,
abyśmy przez wszystkie dni nasze
mogli się radować i cieszyć.
Daj radość w zamian za dni Twego ucisku,
za lata, w których zaznaliśmy niedoli.
Niech sługom Twoim ukaże się Twe dzieło,
a Twoja chwała nad ich synami.
Dobroć Pana, Boga naszego, niech będzie nad nami,
i wspieraj pracę rąk naszych,
dzieło rąk naszych wspieraj!

Ps 90, 1-2,12.14-17
 

 

 

 

SZESNASTY DZIEŃ


Radośnie śpiewajcie Bogu, który jest nasza mocą,
wykrzykujcie na cześć Boga Jakuba!
Zacznijcie śpiewać i w bęben uderzcie,
w cytrę słodko dźwięczącą i lirę.

Ps 81,2-3


Sprawiedliwi, radośnie wołajcie na cześć Pana,
prawym przystoi pieśń chwały.
Sławcie Pana na cytrze,
grajcie Mu na harfie o dziesięciu strunach.
śpiewajcie Mu pieśń nową,
pełnym głosem śpiewajcie Mu wdzięcznie.
Raduje się w Nim nasze serce,
ufamy Jego świętemu imieniu.
Niech nas ogarnie Twoja łaska, Panie,
według nadziei pokładanej w Tobie.

Ps 33, 1-3.21-22

 

 


SIEDEMNASTY DZIEŃ


Chwalcie Pana, bo jest dobry,
bo na wieki trwa Jego łaska.
Któż wysłowi potężne dzieła Pana
i rozgłosi całą Jego chwałę?
Szczęśliwi, którzy strzegą przykazań
i sprawiedliwie postępują w każdym czasie.
Pamiętaj o nas, Panie,
gdyż  upodobałeś sobie w Twym ludzie,
przyjdź nam z pomocą.
Abyśmy ujrzeli szczęście Twych wybranych,
cieszyli się radością Twojego ludu,
chlubili się razem  Twym dziedzictwem.
Błogosławiony Pan, Bóg Izraela,
od wieków na wieki,
a cały lud niech powie; Amen!

Ps 106,1-5.48

 

 

OSIEMNASTY DZIEŃ


Oto jest dzień, który Pan uczynił,
radujmy się nim i weselmy.
Kamień odrzucony przez budujących
stał się kamieniem węgielnym.
Stało się to przez Pana
i cudem jest w naszych oczach.
Głosy radości z ocalenia
w namiotach sprawiedliwych.
Oto dzień, który Pan uczynił,
radujmy się nim i weselmy.
Panie, Ty nas wybaw,
Panie, daj nam pomyślność.
Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie,
błogosławimy wam z Pańskiego domu.
Pan jest Bogiem i daje nam światło.
Ustawcie procesję z gałązkami zielonymi
aż do rogów ołtarza.
Jesteś moim Bogiem, chcę Ci podziękować,
Boże mój, pragnę Cię  wielbić.
Wysławiajcie Pana, bo jest dobry,
bo Jego łaska trwa na wieki.

Ps 118, 24.22-23.15. 24-29

 

 

 

DZIEWIĘTNASTY DZIEŃ


Błogosławieni, których droga nieskalana,
którzy postępują zgodnie z Prawem Pańskim.
Błogosławieni, którzy zachowują Jego
napomnienia
i szukają Go całym sercem,
którzy zła nie czynią,
lecz chodzą Jego drogami.
Z całego serca swego szukam Ciebie,
nie daj mi odejść od Twoich przykazań.
Błogosławiony jesteś, Panie,
naucz mnie swoich ustaw.
Więcej się cieszę z drogi wskazanej przez
Twe napomnienia
niż z wszelkiego bogactwa.
Będę rozważał Twe postanowienia,
rozmyślał o Twoich drogach.  
Będę się radował z Twoich ustaw
i słów Twoich nie zapomnę.
Otwórz moje oczy,
abym podziwiał  Twoje prawo.
Bo Twoje napomnienia są moją rozkoszą
moimi doradcami Twoje ustawy.

Ps 119, 1-3.10.12.14-16.18.24

 

 

 

 

DWUDZIESTY DZIEŃ


Twoje słowo jest pochodnią dla stóp moich,
Panie,
i światłem na mojej ścieżce.
Przysiągłem i postanawiam
przestrzegać Twych sprawiedliwych wyroków.
Jakże miłuję Prawo Twoje, Panie,
przez cały dzień nad nim rozmyślam.
Napomnienia Twoje są moim dziedzictwem
na wieki,
bo są radością mego serca.
Nienawidzę ludzi chwiejnych,
a Prawo Twoje miłuję.
Jak słodka jest Twoja mowa dla mego podniebienia,
ponad miód słodsza dla ust moich.
Gdyby Twoje prawo nie było mą rozkoszą,
byłbym już zginął w moim utrapieniu.
Zobaczyłem granice wszelkiej doskonałości,
Twoje przykazanie sięga dalej.

Ps 119, 105-106.97.111.113.103.92.96

 

 

 

 

 

DWUDZIESTY PIERWSZY DZIEŃ


Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem,
to On mój los zabezpiecza.
Wzbudził On we mnie miłość przedziwną
do wiernych , którzy mieszkają na Jego ziemi.
A wszyscy, którzy idą za obcymi Bogami,
pomnażają swoje udręki.
Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek,
bo serce napomina mnie nawet nocą.
Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy,
On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje.
Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje,
a ciało moje będzie spożywać bezpiecznie,
Bo w kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz,
i nie dopuścisz bym pozostał w grobie.
Ty ścieżkę życia mi ukażesz,
pełnię radości przy Tobie
i wieczną radość po Twojej prawicy.

Ps 16, 5.3-4.7-11


 

DWUDZIESTY DRUGI DZIEŃ


Niech wołanie moje dojdzie do Ciebie, Panie,
daj mi zrozumienie przez Twoje słowo.
Niech dojdzie do Ciebie moja modlitwa,
wyzwól mnie według Twego słowa.
Niech moje wargi rozbrzmiewają hymnem,
bo mnie nauczasz Twych ustaw.
Niech mój język opiewa Twoje słowo,
bo wszystkie Twe przykazania są  
sprawiedliwe. 
Niech Twoja ręka będzie mi pomocą,
bo wybrałem Twe postanowienia.
Pragnę Twojej pomocy, Panie,
a Prawo Twoje jest moją rozkoszą.
Niech żyje moja dusza i niech Ciebie chwali,
niech mnie wspierają Twoje wyroki.
Błądzę jak owca, która zaginęła,
szukaj swego sługi,
bo nie zapominam o Twoich nakazach.

Ps 119,169-176


 

DWUDZIESTY TRZECI DZIEŃ


Wesel się Jeruzalem, z synów sprawiedliwych,
bo wszyscy będą zgromadzeni
i będą wysławiać Pana wieków.
Szczęśliwi, którzy cię miłują,
szczęśliwi, którzy się cieszą z twojego pokoju,
Błogosław, duszo moja, Pana,
bo wybawił swoje miasto Jeruzalem,
ze wszystkich jego ucisków.
Bramy Jeruzalem będą odbudowane z szafiru
i ze szmaragdu,
a wszystkie jego mury z drogich kamieni.
Wieże Jeruzalem będą zbudowane ze złota,
ze szczerego złota jego wały obronne.
Ulice Jeruzalem będą wyłożone rubinami
i kamieniami z Ofiru.
Bramy Jeruzalem rozbrzmiewać będą
pieśniami wesela
i wszystkie jego domy zawołają: Alleluja.
Niech będzie uwielbiony Bóg Izraela
i błogosławieni, którzy będą błogosławić
Imię święte na wieki i na zawsze.

Tb 13, 15-18

 

 

 

DWUDZIESTY CZWARTY DZIEŃ


Naród  kroczący w ciemnościach
ujrzał jasność wielką.
Nad mieszkańcami krainy mroków
zabłysło światło.
Tyś pomnożył ich radość
zwiększyłeś wesele.
Rozradowali się przed Tobą
jak się weselą we żniwa,
jak się cieszą przy podziale łupu.
Bo Dziecię się nam narodziło,
Syn został nam dany,
na Jego barkach spoczęła władza.
Wielkie będzie Jego panowanie
w bezgranicznym pokoju
na tronie Dawida i nad Jego królestwem,
Które On utwierdzi i umocni
Prawem i sprawiedliwością,
odtąd i aż na wieki.
Zazdrosna miłość pana Zastępów
tego dokona.

Iz 9, 1-2.5a.6

 

 

 

DWUDZIESTY PIĄTY DZIEŃ


Radują mnie Twoje słowa,
jak tego, który zdobył skarb wielki.
Nienawidzę kłamstwa i nim się brzydzę,
a Prawo Twoje miłuję.
Siedem razy na dzień Cię wysławiam,
z powodu sprawiedliwych Twych wyroków.
Obfity pokój dla miłujących Twoje Prawo,
i nigdy się nie potkną.
Czekam, Panie, na Twoją pomoc
i spełniam Twe przykazania.
Moja dusza strzeże Twych napomnień
i bardzo je miłuje.
Przestrzegam Twoich postanowień i napomnień,
bo wszystkie moje drogi są przed Tobą.

Ps 119, 162-168


 


DWUDZIESTY SZÓSTY DZIEŃ


Błogosławcie Pana, wszyscy Jego wybrani,
wychwalajcie Go i obchodźcie dni wesela.
Jeruzalem, miasto święte,
Pan zesłał karę za czyny twoich synów,
lecz się zmiłuje nad potomstwem sprawiedliwych.
Godnie więc wysławiaj Pana
i chwal Króla wieków,
Aby z radością odbudował w tobie swój przybytek
i przez ciebie napełnił jeńców weselem;
Aby w tobie okazał miłość nieszczęśliwym
we wszystkich pokoleniach na wieki.
Potężne światło zabłyśnie aż po krańce ziemi;
przybędą do ciebie z daleka liczne narody
I mieszkańcy stron odległych
do twego imienia świętego.
Wesel się, Jeruzalem, z synów sprawiedliwych
bo wszyscy będą zgromadzeni
i będą wysławiać Pana wieków.
Szczęśliwi, którzy Cię miłują
Szczęśliwi, którzy się weselą z Twojego pokoju.

Tb 13 10-15.17.18


 

 

DWUDZIESTY SIÓDMY DZIEŃ


Błogosławiony człowiek, który służy Panu
i wielką radość znajduje w Jego przykazaniach.
Potomstwo jego będzie potężne na ziemi,
dostąpi błogosławieństwa pokolenie prawych.
Dobrobyt i bogactwo będą w jego domu,
a jego sprawiedliwość będzie trwała zawsze.
On wschodzi w ciemnościach
jak światło dla prawych,
łagodny, miłosierny i sprawiedliwy.
Dobrze się wiedzie człowiekowi,
który z litości pożycza,
i swoimi sprawami zarządza uczciwie.
Sprawiedliwy nigdy się nie zachwieje,
i pozostanie w wiecznej pamięci.
Nie przelęknie się złej nowiny,
jego mocne serce zaufało Panu.
Jego wierne serce lękać się nie będzie.
rozdaje i obdarza ubogich,
Jego sprawiedliwość będzie trwała zawsze,
wywyższona z chwałą będzie jego potęga.

Ps 112, 1-7.8a.9
 

 

 

 

DWUDZIESTY ÓSMY DZIEŃ


Z radością sławcie Boga, wszystkie ziemie,
opiewajcie chwałę Jego imienia,
cześć Mu wspaniałą oddajcie.
Powiedzcie Bogu: „Jak zadziwiające są Twe dzieła!
Niechaj Cię wielbi cała ziemia
i niechaj śpiewa Tobie
niech Twoje imię opiewa”.
Przyjdźcie i patrzcie na dzieła Boga,
zadziwiających rzeczy dokonał wśród ludzi!
Morze na suchy ląd zamienił,
pieszo przeszli przez rzekę,
Nim się przeto radujmy.
Błogosławcie, ludy, naszemu Bogu
i rozgłaszajcie Jego chwałę,
Bo On życiem obdarzył naszą duszę
i nie dał się potknąć naszej nodze.
Błogosławiony Bóg,
który nie odepchnął mej prośby,
i nie oddalił ode mnie swej łaski.

Ps 66, 1-3a.4-6.8-9.20

 

 

 

DWUDZIESTY DZIEWIĄTY DZIEŃ


Dobrze jest dziękować Panu,
śpiewać Twojemu imieniu, najwyższy.
Rano głosić łaskawość Twoją,
a wieczność Twoją nocami.
Na harfie dziesięciostrunowej i lirze,
pieśnią przy dźwiękach cytry.
Bo weselę się, Panie, Twoimi czynami,
raduję się dziełami rąk Twoich.
Jak wielkie są dzieła Twoje Panie,
i jakże głębokie Twe myśli!
Sprawiedliwy zakwitnie jak palma,
rozrośnie się jak cedr na Libanie.
Zasadzeni w domu Pańskim
rozkwitną na dziedzińcach Boga naszego.
Nawet i w starości wydadzą owoc,
zawsze pełni życiodajnych soków.
Aby świadczyć, że Pan jest sprawiedliwy;
On moja Opoką i nie ma w Nim nieprawości.

Ps 92, 1-6.13-16
 

TRZYDZIESTY DZIEŃ


Będę Cię sławił z całego serca, Panie,
bo usłyszałeś słowa ust moich.
Będę psalm Ci śpiewał wobec aniołów,
pokłon Ci oddam w Twoim świętym przybytku.
I będę sławił Twe imię
za łaskę i wierność Twoją,
bo ponad wszystko wywyższyłeś
Twoje imię i obietnicę.
Wysłuchałeś mnie, kiedy Cię wzywałem,
pomnożyłeś moc mojej duszy.
Wszyscy królowie ziemi
będą dziękować Tobie, Panie,
gdy usłyszą słowa ust Twoich.
I będą opiewać drogi Pana:
„Zaprawdę, chwała Pana jest wielka!”
Zaprawdę Pan jest wzniosły,
patrzy łaskawie na pokornego,
pyszałka zaś dostrzega z daleka.
Gdy chodzę wśród utrapienia,
Ty podtrzymujesz me życie,
wyciągasz swoją rękę przeciw gniewowi
mych wrogów,
wybawia mnie Twoja prawica.
Pan za mnie wszystkiego dokona.
Panie, Twa łaska trwa na wieki,
nie porzucaj dzieła rąk swoich!

Ps 138
 

 

 

TRZYDZIESTY PIERWSZY DZIEŃ


Szczęśliwy człowiek, który służy Panu
i chodzi Jego drogami.
Będziesz spożywać owoc pracy rąk swoich,
szczęście osiągniesz i dobrze ci będzie.
Małżonka twoja jak płodny szczep winny
w zaciszu twego domu.
Synowie twoi jak oliwne gałązki
dookoła twojego stołu.
Tak będzie błogosławiony człowiek,
który służy Panu.
Niech cię z Syjonu Pan błogosławi
i obyś oglądał pomyślność Jeruzalem
przez wszystkie dni twojego życia.
Obyś oglądał potomstwo swych dzieci.
Pokój nad Izraelem!

Ps 128