Statystyki

Dziś 30

Wczoraj 95

W tym tygodniu 305

Wszystkie 253366

Pan jest dobry dla wszystkich,
Jego miłosierdzie nad wszystkim,
co stworzył.
Ps 145, 9

PIERWSZY DZIEŃ

 

Ukochałem cię odwieczną miłością,
dlatego też zachowałem dla ciebie łaskawość.

Jer 31, 3

Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga?
I we mnie wierzcie.
W domu Ojca mego jest mieszkań wiele,
a Ja idę przygotować wam miejsce, wrócę się
do was i zabiorę was ze sobą, abyście tam,
gdzie Ja jestem, i wy byli.

J 14, 2-3

A pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec
pośle w moim imieniu,
On was wszystkiego nauczy
i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem.

J 14, 26 

 

DRUGI DZIEŃ

 

Albowiem Pan jest dobry
Jego łaska trwa na wieki,
a Jego wierność przez pokolenia.

Ps 100, 5

Nie zostawię was sierotami: Przyjdę do was.

J 14, 18

Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Parakleta Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze – Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie.

J 14, 16-17
 

 

TRZECI DZIEŃ


Pan mówi: Bo góry mogą ustąpić
i pagórki się zachwiać,
ale miłość Moja nie odstąpi od ciebie
i nie zachwieje się Moje przymierze pokoju.

Iz 54, 10

Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam.
Nie tak jak daje świat, Ja wam daję.
Niech się nie trwoży serce wasze ani nie lęka.

J 14, 27

Powiedział mu Jezus:
Dlaczego nazywasz Mnie dobrym?
Tylko jeden Bóg jest dobry.

Łk 18, 19
 

 

 

CZWARTY DZIEŃ


Skosztujcie i zobaczcie jak Pan jest dobry.
Będę błogosławił Pana po wieczne czasy,
Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.
Dusza moja chlubi się Panem,
niech słyszą to pokorni i niech się weselą.
Wysławiajcie razem ze mną Pana,
wspólnie wywyższajmy Jego imię.
Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał
i wyzwolił od wszelkiej trwogi.
Spójrzcie na Niego,
a rozpromienicie się radością,
oblicza wasze nie zapłoną wstydem.
Oto zawołał biedak i Pan go wysłuchał
i uwolnił od wszelkiego ucisku.
Anioł Pański otacza szańcem bogobojnych
aby ich ocalić.
Skosztujcie i zobaczcie jak Pan jest dobry.
Szczęśliwy człowiek,
który znajduje w Nim ucieczkę.

Ps 34, 9a.2-9
 

PIĄTY DZIEŃ


Uwielbiajcie Pana wszyscy Jego święci,
Jego czciciele nie zaznają biedy.
Bogacze zubożeli i zaznali głodu,
szukającym Pana niczego nie zabraknie.
Oczy Pana zwrócone na sprawiedliwych,
uszy Jego otwarte na ich wołanie.
Pan słyszy wołających o pomoc
i ratuje ich od wszelkiej udręki.
Pan jest blisko ludzi skruszonych w sercu,
ocala upadłych na duchu.
Liczne są nieszczęścia, które cierpi sprawiedliwy,
ale Pan go ze wszystkich wybawia.

Ps 34, 10-11.16.18-20


 

SZÓSTY DZIEŃ


Miłujesz bowiem wszystkie stworzenia,
niczym się nie brzydzisz, co uczyniłeś.
Oszczędzasz wszystko, bo to wszystko Twoje,
Panie, miłośniku życia!
Bo we wszystkim jest Twoje nieśmiertelne tchnienie.
Dlatego nieznacznie karzesz upadających i strofujesz,
przypominając, w czym grzeszą,
by wyzbywszy się złości,
w Ciebie, Panie, uwierzyli.

Mdr 11, 22-12,2

Popatrzcie jaką miłością obdarzył nas Ojciec;
Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi
i rzeczywiście nimi jesteśmy.
Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi,
ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy.
Wiemy, że gdy się objawi,
będziemy do Niego podobni,
bo ujrzymy Go takim, jakim jest.

1J 3, 1-2

 

 

SIÓDMY DZIEŃ


Kładę się, zasypiam i znowu się budzę,
bo Pan mnie podtrzymuje.
Ocal mnie, mój Boże!
U Pana jest zbawienie,
błogosławieństwo Twoje niech trwa
nad Twoim ludem.

Ps 3, 6.8a.9

Myśmy poznali i uwierzyli miłości,
jaką Bóg ma ku nam.
Bóg jest miłością:
kto trwa w miłości, trwa w Bogu,
a Bóg trwa w nim.
Przez to miłość osiąga w nas kres doskonałości,
że mamy pełną ufność na dzień sądu.
My miłujemy Boga,
ponieważ Bóg sam pierwszy nas umiłował.

1J 4, 16-17a.19

Na to zaś wszystko przyobleczcie się w miłość,
która jest więzią doskonałości.

Kol 3, 14

 

 

ÓSMY DZIEŃ


Ja zaś zaufałem Twemu miłosierdziu,
niech się cieszy me serce z Twojej pomocy.
Chcę śpiewać dla Pana, który obdarzył mnie dobrem.

Ps 13, 6


Miłuję Cię Panie, Mocy moja,
Panie, ostojo moja i twierdzo,
mój wybawicielu,
Boże mój, skało moja, na którą się chronię,
tarczo moja, mocy zbawienia mego, moja obrono.
Wyciąga rękę z wysoka i chwyta mnie,
wydobywa mnie z toni ogromnej.
Wyprowadza mnie na miejsce przestronne.
Ocala, bo mnie miłuje.

Ps 18, 2.3.17.20


 

DZIEWIĄTY DZIEŃ


Pan jest moim pasterzem:
niczego mi nie braknie,
pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach.
Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć,
orzeźwia moją duszę.
Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach
przez wzgląd na swoją chwałę.
Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę,
zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną.
Kij Twój i laska pasterska jest moją pociechą.
Stół dla mnie zastawiasz
na oczach mych wrogów.
Namaszczasz mi głowę olejkiem,
kielich mój pełny po brzegi.
Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną
przez wszystkie dni życia.
I zamieszkam w domu Pana
po najdłuższe czasy.

Ps 23

 

 

DZIESIĄTY DZIEŃ


Ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę,
mój Boże Tobie ufam, niech nie doznam wstydu.
Wspomnij na swoje miłosierdzie Panie,
na swoją miłość, która trwa od wieków.
Nie pamiętaj mi grzechów i win mej młodości,
lecz o mnie pamiętaj w swoim miłosierdziu,
ze względu na dobroć Twą Panie.
Dobry jest Pan i łaskawy
dlatego wskazuje drogę grzesznikom.
Pomaga pokornym czynić dobrze,
uczy ubogich dróg swoich.
Wszystkie ścieżki Pana są pewne
i pełne łaski
dla strzegących Jego praw i przymierza.

Ps 25, 1.2a.7-10

Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny.

Łk 6, 36

 


JEDENASTY DZIEŃ


Usłysz, Panie, kiedy głośno wołam
zmiłuj się nade mną i wysłuchaj mnie.
O Tobie mówi moje serce:
„Szukaj Jego oblicza”!
Szukam o Panie, Twojego oblicza,
Swego oblicza nie ukrywaj przede mną.
Choćby mnie opuścili ojciec mój i matka,
to jednak Pan mnie przygarnie.
Oczekuj Pana, bądź mężny,
nabierz odwagi i oczekuj Pana.

Ps 27, 7-9a.10.14

O ile bardziej Ojciec wasz, który jest w niebie,
da to, co dobre, tym, którzy Go proszą.

Mt 7, 11b 

DWUNASTY DZIEŃ


Błogosławiony Pan, usłyszał bowiem
głos mego błagania.
Pan moja mocą i tarczą,
zaufało mu moje serce.
Pomógł mi, więc moje serce się cieszy
i moją pieśnią Go sławię.

Ps 28, 6-7
 

TRZYNASTY DZIEŃ


Panie, do Ciebie się uciekam,
niech nigdy nie doznam zawodu;
Wybaw mnie w Twojej sprawiedliwości!
Nakłoń ku mnie Twego ucha,
pośpiesz, aby mnie ocalić!
Bądź dla mnie skałą schronienia,
warownią, która ocala.
W ręce Twoje powierzam ducha mego.
Ty mnie odkupujesz, Panie, wierny Boże.
Weselę się i cieszę z Twojej łaski,
boś wejrzał na moją nędzę
uznałeś udręki mej duszy
i nie oddałeś mnie w ręce nieprzyjaciela,
postawiłeś me stopy na miejscu przestronnym.
Niech zajaśnieje Twoje oblicze
nad Twym sługą
wybaw mnie w swej łaskawości.
Jakże wielka, o Panie, Twoja dobroć,
którą zachowujesz dla tych,
co się boją Ciebie
i okazujesz tym, co w Tobie
szukają ucieczki
na oczach synów ludzkich.
Miłujcie Pana, wszyscy co Go czcicie!
Bądźcie mocni i mężnego serca wszyscy,
którzy pokładacie ufność w Panu.

Ps 31, 2-3.6.8-9.17.20.24a.25
 

CZTERNASTY DZIEŃ


Chwal duszo moja, Pana;
będę chwalił Pana do końca mego życia,
będę śpiewał mojemu Bogu, dopóki istnieję.
Nie pokładajcie ufności w książętach
ani w człowieku, który zbawić nie może.
Gdy duch go opuści, znowu w proch się obraca
i przepadają wszystkie jego zamiary.
Szczęśliwy ten, kogo wspiera Bóg Jakuba,
kto pokłada nadzieję w Panu Bogu.
On stworzył niebo i ziemię i morze
ze wszystkim, co w nich istnieje.
On wiary dochowuje na wieki,
uciśnionym sprawiedliwość wymierza,
chlebem karmi głodnych,
wypuszcza na wolność uwięzionych.
Pan przywraca wzrok ociemniałym,
Pan dźwiga poniżonych,
Pan kocha sprawiedliwych,
Pan strzeże przybyszów,
ochrania sierotę i wdowę,
lecz występnych kieruje na bezdroża.
Pan króluje na wieki,
Bóg twój, Syjonie, przez pokolenia.

Ps 146

 

PIĘTNASTY DZIEŃ


Ocknij się! Dlaczego śpisz, Panie?
Przebudź się! Nie odrzucaj nas na zawsze!

Ps 44, 24

Miłosierny jest Pan i łaskawy,
nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy,
nie zapamiętuje się w sporze,
nie płonie gniewem na wieki.
Nie postępuje z nami według naszych grzechów,
ani według win naszych nam nie odpłaca.
Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią,
tak wielka jest łaska Pana dla Jego czcicieli.
Jak odległy jest wschód od zachodu,
tak daleko odsuwa od nas nasze winy.
Jak ojciec lituje się nad dziećmi,
tak Pan się lituje nad tymi,
którzy cześć Mu oddają.
Wie On z czegośmy powstali,
pamięta, że jesteśmy prochem.

Ps 103, 8-14 

SZESNASTY DZIEŃ


Rozsądź życie swego sługi,
bo ku Tobie, Panie, wznoszę moja duszę.
Ty bowiem Panie,
jesteś dobry i pełen przebaczenia,
pełen łaskawości dla wszystkich,
którzy Cię wzywają.
Wołam do Ciebie w dniu utrapienia,
bo Ty mnie wysłuchujesz.
Ale Ty Panie jesteś miłosiernym
i łaskawym,
nieskorym do gniewu, bardzo łagodnym
i wiernym.
 

Ps 86, 4-5.7.15
 

SIEDEMNASTY DZIEŃ


Śpiewajcie Panu pieśń nową,
głoście Jego chwałę w zgromadzeniu świętych.
Niech się Izrael cieszy swoim Stwórcą,
a synowie Syjonu radują swym Królem.
Niech imię Jego czczą tańcem,
niech grają Mu na bębnie i cytrze.
Bo Pan swój lud miłuje,
pokornych wieńczy zwycięstwem.
Niech święci cieszą się w chwale,
niech się weselą przy uczcie niebieskiej.

Ps 149, 1-5
 

OSIEMNASTY DZIEŃ


Lecz ja zawsze będę z Tobą,
Tyś ujął moją prawicę:
Prowadź mnie według swojej rady
i przyjmiesz mnie na koniec do swojej chwały.
Bo kogoż oprócz Ciebie mam w niebie?
Bóg jest opoką mego serca
i mym udziałem na wieki.
Mnie zaś dobrze jest być blisko Boga,
w Panu wybrałem sobie ucieczkę.
Opowiem wszystkie Twe dzieła.

Ps 73, 23.25a.26b.28

Wierzymy, że Bóg z tymi, którzy Go miłują
współdziała we wszystkim dla ich dobra,
z tymi, którzy są powołani według Jego zamiaru.

Rz 8, 27-30 

DZIEWIĘTNASTY DZIEŃ


Boże, moją ofiarą jest duch skruszony,
pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże,
nie gardzisz.
Panie, okaż Syjonowi łaskę w Twej dobroci,
odbuduj mury Jeruzalem.

Ps 51, 19-20

Ja zaś jak oliwka kwitnąca w domu Bożym,
na wieki zaufałem łaskawości Boga.
Będę Cię sławił na wieki za to, coś uczynił,
polegał na Twoim imieniu,
ponieważ jest dobre dla ludzi oddanych Tobie.

Ps 52, 10-11

 

 

 

 

 

DWUDZIESTY DZIEŃ


Wybaw mnie, Boże, w imię Twoje,
mocą swoją broń mojej sprawy.
Boże słuchaj mojej modlitwy,
nakłoń ucha na słowo ust moich.
Oto mi Bóg dopomaga,
Pan podtrzymuje me życie.
Będę Ci chętnie składać ofiarę
i sławić Twe imię, bo jest dobre.
Wyrwało mnie ono z wszelkiej udręki,
hańbę moich wrogów ogląda me oko.

Ps 54, 3-4.6.8-9

Zrzuć swą troskę na Pana,
a On cię podtrzyma,
nigdy nie dopuści, by się zachwiał
sprawiedliwy.

Ps 55, 23 

DWUDZIESTY PIERWSZY DZIEŃ


Wołam do Boga Najwyższego,
do Boga, który wyświadcza mi dobro.
Niech ześle pomoc z nieba,
niechaj mnie wybawi,
niech hańbą okryje tych, którzy mnie dręczą,
niech ześle Bóg miłość i łaskę.

Ps 57, 3-4

Opiewać będę Twoją potęgę
i rankiem będę się weselić z Twojej
łaskawości.
Bo stałeś się dla mnie warownią
i ucieczką w dniu mojego ucisku.

Ps 59, 17
 

 

  

DWUDZIESTY DRUGI DZIEŃ


Jedynie w Bogu szukaj spokoju, duszo moja,
bo od Niego pochodzi moja nadzieja.
Tylko On jest opoką i zbawieniem moim,
On moją twierdzą, więc się nie zachwieję.
W Bogu zbawienie moje i chwała,
Bóg opoką mocy mojej i moją ucieczką.
W każdym czasie Jemu ufaj, narodzie,
przed Nim wylejcie wasze serca.
Bóg jest naszą ucieczką!
I u Ciebie Panie, jest łaska,
bo Ty każdemu oddasz według Jego czynów.

Ps 62, 6-9.13
 

DWUDZIESTY TRZECI DZIEŃ


Boże, mój Boże, szukam Ciebie
i pragnie Ciebie moja dusza.
Ciało moje tęskni za Tobą,
jak zeschła ziemia łaknąca wody.
Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni,
by ujrzeć Twą potęgę i chwałę.
Twoja łaska jest cenniejsza od życia,
więc sławić Cię będą moje wargi.
Będę Cię wielbił przez całe me życie
i wzniosę ręce w imię Twoje.
Moja dusza syci się obficie,
a usta Cię wielbią radosnymi wargami.
Gdy myślę o Tobie, na moim posłaniu
i o Tobie rozważam w czasie moich czuwań.
Bo stałeś się dla mnie pomocą
i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie
"Do Ciebie lgnie moja dusza
Prawica Twoja mnie wspiera".

Ps 63, 2-9

 

DWUDZIESTY CZWARTY DZIEŃ


Ciebie, Boże, należy wielbić na Syjonie.
Tobie dopełnić ślubów.
Do Ciebie, który próśb wysłuchujesz,
wszelki śmiertelnik przychodzi,
wyznając swoje grzechy.
Przygniatają nas nasze winy,
a Ty je odpuszczasz.
Szczęśliwy jest wybrany, którego Ty
przygarniasz,
on mieszka w Twoich pałacach.
Niech nas nasycą dobra Twego domu,
świętość Twojego przybytku.
Cudami Twojej sprawiedliwości
odpowiadasz nam, Boże, nasz Zbawco,
nadziejo wszystkich krajów ziemi i mórz
dalekich.
Ty swą mocą utwierdzasz góry,
jesteś opasany potęgą
Uśmierzasz burzliwy szum morza,
huk jego fal, zgiełk narodów.
Z powodu Twych cudów przejęci są trwogą
mieszkańcy krańców ziemi;
Ty ją napełniasz radością od wschodu
do zachodu.

Ps 65

 

 

 

DWUDZIESTY PIĄTY DZIEŃ


Dusza moja stęskniona pragnie
przedsionków Pańskich,
serce moje i ciało radośnie wołają
do Boga żywego.
Nawet wróbel znajduje swój dom,
a jaskółka gniazdo, gdzie złoży swe pisklęta:
przy ołtarzach Twoich, Panie Zastępów,
Królu mój Boże!
Szczęśliwi, którzy mieszkają w domu
Twoim Panie,
nieustannie wielbiąc Ciebie.
Szczęśliwi, których moc jest w Tobie,
którzy zachowują ufność w swym sercu.
Przychodząc suchą doliną, w źródła ją zamieniają,
a wczesny deszcz błogosławieństwem ją okryje.
Mocy im będzie przybywać,
ujrzą na Syjonie Boga nad bogami.
Panie Zastępów, usłysz modlitwę moją,
nakłoń ucho, Boże Jakuba.
Spójrz, Boże, tarczo nasza,
wejrzyj na twarz Twojego pomazańca.
Doprawdy, dzień jeden w przybytkach Twoich
lepszy jest niż innych tysiące.
Wolę stać w progu mojego Boga
niż mieszkać w namiotach grzeszników.
Bo Pan Bóg jest słońcem i tarczą,
On hojnie darzy łaską i chwałą,
nie odmawia dobrodziejstw żyjącym
nienagannie.
Panie Zastępów,
szczęśliwy człowiek, który ufa Tobie!

Ps 84, 3-13

 

DWUDZIESTY SZÓSTY DZIEŃ


Miłuję Pana, albowiem usłyszał
głos mego błagania.
Pan jest łaskawy i sprawiedliwy,
Bóg nasz jest miłosierny.
Pan strzeże ludzi prostego serca:
byłem w niedoli, a On mnie wybawił.
Wróć duszo moja, do swego spokoju,
bo Pan dobro ci wyświadczył.
Uchronił bowiem mają duszę od śmierci,
oczy od łez, nogi od upadku.
Będę chodził w obecności Pana
w krainie żyjących.

Ps 116, 1.5-9

 


 

DWUDZIESTY SIÓDMY DZIEŃ


Chwalcie Pana, wszystkie narody,
Wysławiajcie Go, wszystkie ludy!
Bo potężna nad nami Jego łaska,
a wierność Pana trwa na wieki

Ps 117

Dziękujcie Panu, bo jest dobry,
bo Jego łaska trwa na wieki.
Jesteś moim Bogiem, podziękować
chcę Tobie,
Boże mój, pragnę wielbić Ciebie.
Wysławiajcie Pana, bo jest dobry,
bo Jego łaska trwa na wieki.

Ps 118, 1.28-29

 

DWUDZIESTY ÓSMY DZIEŃ


Swojemu słudze wyświadczyłeś dobro,
zgodnie z Twoim słowem, Panie.
Naucz mnie trafnego sądu i umiejętności,
bo ufam Twoim przykazaniom.
Błądziłem, zanim przyszło utrapienie,
teraz jednak strzegę Twego słowa.
Dobry jesteś i dobrze czynisz,
naucz mnie ustaw swoich.
Zuchwali knują przeciw mnie podstępy,
lecz ja całym sercem strzegę Twych
postanowień.
Otępiało ich serce od nadmiaru sadła,
a ja znajduję rozkosz w Twoim Prawie.
Dobrze to dla mnie, że mnie poniżyłeś,
bym się nauczył ustaw Twoich.
Prawo ust Twoich jest dla mnie lepsze
niż tysiące sztuk złota i srebra.

Ps 119, 65-72

 


 

DWUDZIESTY DZIEWIĄTY DZIEŃ


Wznoszę swe oczy ku górom:
skąd nadejść ma dla mnie pomoc?
Pomoc moja od Pana,
który stworzył niebo i ziemię.
On nie pozwoli, by potknęła się twa noga,
ani się nie zdrzemnie Ten, który ciebie
strzeże.
Nie zdrzemnie się ani nie zaśnie
Ten, który czuwa nad Izraelem.
Pan ciebie strzeże,
jest cieniem nad tobą,
stoi po twojej prawicy.
We dnie nie porazi cię słońce,
ani księżyc wśród nocy.
Pan cię uchroni od zła wszelkiego,
ochroni twoją duszę.
Pan będzie czuwał
nad twoim wyjściem i powrotem,
teraz i po wszystkie czasy.

Ps 121

 

 

 

TRZYDZIESTY DZIEŃ


Będę Cię sławił z całego serca, Panie,
bo usłyszałeś słowa ust moich.
Będę psalm Ci śpiewał wobec aniołów,
pokłon Ci oddam w Twoim świętym
przybytku.
I będę sławił Twe imię
za łaskę i wierność Twoją,
bo ponad wszystko wywyższyłeś Twoje
imię i obietnicę.
Wysłuchałeś mnie, kiedy Cię wzywałem,
pomnożyłeś moc mojej duszy.
Wszyscy królowie ziemi będą dziękować
Tobie, Panie,
gdy usłyszą słowa ust Twoich.
I będą opiewać drogi Pana:
"Zaprawdę chwała Pana jest wielka!"
Zaprawdę, Pan jest wzniosły,
patrzy łaskawie na pokornego,
pyszałka zaś dostrzega z daleka.
Gdy chodzę wśród utrapienia,
Ty podtrzymujesz me życie,
wyciągasz swoją rękę przeciw gniewowi
mych wrogów,
wybawia mnie Twoja prawica.
Pan za mnie wszystkiego dokona.
Panie, Twa łaska trwa na wieki,
nie porzucaj dzieła rąk swoich!

Ps 138
 

TRZYDZIESTY PIERWSZY DZIEŃ


Pan jest łagodny i miłosierny,
nie skory do gniewu i bardzo łaskawy.
Pan jest dobry dla wszystkich,
a Jego miłosierdzie nad wszystkim,
co stworzył.
Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie
Twoje dzieła
i niech Cię błogosławią Twoi wyznawcy.
Niech mówią o chwale Twojego królestwa
i niech głoszą Twoją potęgę.
Aby synom ludzkim oznajmić potęgę Twoją
i wspaniałość chwały Twojego królestwa.
Królestwo Twoje królestwem wszystkich
wieków,
przez wszystkie pokolenia Twoje panowanie.
Pan jest wierny we wszystkich swoich słowach
i we wszystkich swoich dziełach święty.
Pan podtrzymuje wszystkich, którzy upadają,
i podnosi wszystkich zgnębionych.
Oczy wszystkich zwracają się ku Tobie,
a Ty ich karmisz we właściwym czasie.
Ty otwierasz swą rękę
i karmisz do syta wszystko, co żyje.
Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych
drogach
i łaskawy we wszystkich swoich dziełach.
Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają,
wszystkich wzywających Go szczerze.
Spełnia wolę tych, którzy cześć Mu oddają,
usłyszy ich wołanie i przyjdzie im z pomocą.
Pan strzeże wszystkich, którzy Go miłują,
lecz niszczy wszystkich występnych.
Niech usta moje głoszą chwałę Pana,
a wszystko, co żyje, niech wielbi Jego
święte Imię
zawsze i na wieki.

Ps 145, 8-21