Statystyki

Dziś 30

Wczoraj 95

W tym tygodniu 305

Wszystkie 253366

Raduje się w Nim nasze serce,
ufamy Jego świętemu imieniu.
Niech nas ogarnie łaska Twoja, Panie,
według ufności pokładanej w Tobie.
Ps 33, 21-22

PIERWSZY DZIEŃ


Szczęśliwy lud, co umie się radować,
i chodzi, o Panie, w świetle Twego oblicza.
Cieszy się zawsze Twoim imieniem,
wywyższa ich Twoja sprawiedliwość.
Bo Ty jesteś blaskiem ich potęgi,
a przychylność Twoja dodaje nam mocy.

Ps 89, 16-18

Wtedy Nehemiasz, to jest namiestnik,
oraz kapłan – pisarz Ezdrasz jak i lewici,
którzy pouczali lud, rzekli do całego ludu :
„Ten dzień jest poświęcony Panu, Bogu waszemu.
Nie bądźcie smutni  i nie płaczcie”.
Cały bowiem lud płakał, gdy usłyszał te słowa.
I rzekł im Nehemiasz: „Idźcie,
spożywajcie potrawy świąteczne
i pijcie słodkie napoje, poślijcie też porcje temu,
który nic gotowego nie ma:
albowiem poświęcony jest ten dzień Bogu naszemu.
A nie bądźcie przygnębieni, bo radość Pana jest waszą mocą”.
I cały lud poszedł by jeść, pić i wyprawić
wielkie obchody radosne,
gdyż zrozumieli to, co im ogłoszono.

Ne 8, 9-10.12

 

 

 

 


DRUGI DZIEŃ


Chwalić Cię będę, Panie, całym sercem moim,
opowiem wszystkie cudowne Twe dzieła.
Cieszyć się będę i radował Tobą,
psalm będę śpiewać na cześć Twego Imienia,
o Najwyższy.
Bo wrogowie moi się cofają,
padają, giną sprzed Twego oblicza.
Sam Pan będzie sądził świat sprawiedliwie,
wyda narodom bezstronny wyrok.
Pan jest schronieniem dla uciśnionego,
schronieniem w czas utrapienia.
Ufają Tobie znający Twe imię,
Bo nie opuszczasz, Panie, tych, co Cię szukają.

Ps 9, 2-4.9-11

A wszyscy, którzy się do Ciebie uciekają,
niech się cieszą i radują na zawsze!
Osłaniaj ich, niech cieszą się Tobą
ci, którzy imię Twe miłują.
Bo Ty, Panie, pobłogosławisz sprawiedliwemu,
otoczysz go łaską jak tarczą.

Ps 5, 12-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRZECI DZIEŃ


Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek,
bo serce napomina mnie nawet nocą.
Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy,
On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje.
Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje,
a ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie,
bo w kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz,
i nie dopuścisz bym pozostał w grobie.
Ty ścieżkę życia mi ukażesz,
pełnię radości przy Tobie
i wieczną radość po Twojej prawicy.

Ps 16, 7-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZWARTY DZIEŃ


Szczęśliwy człowiek,
któremu nieprawość została odpuszczona,
a jego grzech zapomniany.
Szczęśliwy ten,
któremu Pan nie poczytuje winy,
a w jego duszy nie kryje się podstęp.
Do Ciebie więc modlić się będzie każdy wierny
gdy znajdzie się w potrzebie.
Choćby nawet wezbrały wody,
fale go nie dosięgną.
Ty jesteś moją ucieczką, wyrwiesz mnie z ucisku,
otoczysz mnie radością mego ocalenia.
Cieszcie się i weselcie w Panu, sprawiedliwi,
radośnie śpiewajcie wszyscy prawego serca.

Ps 32, 1-2.6-7.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIĄTY DZIEŃ


Sprawiedliwi, radośnie wołajcie na cześć Pana,
prawym przystoi pieśń chwały.
Sławcie Pana na cytrze,
grajcie Mu na harfie o dziesięciu strunach.
Śpiewajcie Mu pieśń nową,
pełnym głosem śpiewajcie Mu wdzięcznie.
Bo słowo Pana jest prawe,
a każde jego dzieło godne zaufania.
On miłuje prawo i sprawiedliwość,
ziemia jest pełna Jego łaski.
Dusza nasza oczekuje Pana,
On jest naszą pomocą i tarczą.
Raduje się w Nim nasze serce,
ufamy Jego świętemu imieniu.
Niech nas ogarnie łaska Twoja, Panie,
według ufności pokładanej w Tobie.

Ps 33, 1-5.20-22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZÓSTY DZIEŃ


Jak łania pragnie wody ze strumienia,
tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże!
Dusza moja pragnie Boga, Boga żywego,
kiedyż więc przyjdę i ujrzę oblicze Boże?
Rozpływa się we mnie moja dusza,
gdy wspominam, jak z tłumem kroczyłem
do domu Bożego,
w świątecznym orszaku,
wśród głosów radości i chwały.
Głębia przyzywa głębię
hukiem swych wodospadów.
Wszystkie Twe nurty i fale nade mną się przewalają.
Niech Pan udzieli mi we dnie swej łaski,
a w nocy będę Mu śpiewał,
będę sławił Boga mego życia.

Ps 42, 2-3.5.8-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


SIÓDMY DZIEŃ


Niech się radują i weselą w Tobie,
wszyscy, którzy Ciebie szukają.
A ci, którzy pragną Twej pomocy,
niech zawsze mówią: „Pan jest wielki”.

Ps 40, 17

Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie,
radosnym głosem wykrzykujcie Bogu!..
Śpiewajcie psalmy Bogu, śpiewajcie;
śpiewajcie Królowi naszemu, śpiewajcie!
Gdyż Bóg jest Królem całej ziemi,
hymn zaśpiewajcie!

Ps 47, 2.7-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ÓSMY DZIEŃ


Boże, mój Boże, szukam Ciebie,
i pragnie Ciebie moja dusza.
Ciało moje tęskni za Tobą,
jak zeschła ziemia i łaknąca wody.
Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni,
by ujrzeć Twą potęgę i chwałę.
Twoja łaska jest cenniejsza od życia,
więc sławić Cię będą moje wargi.
Będę Cię wielbił przez całe me życie
i wzniosę ręce w imię Twoje.
Moja dusza syci się obficie
a usta Cię wielbią radosnymi wargami.

Ps 63, 2-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIEWIĄTY DZIEŃ


Ciebie, Boże, należy wielbić na Syjonie,
Tobie dopełnić ślubów.
Do Ciebie, który próśb wysłuchujesz,
wszelki śmiertelnik przychodzi,
wyznając swoje grzechy.
Przygniatają nas nasze winy,
a Ty je odpuszczasz.
Szczęśliwy jest wybrany, którego Ty przygarniasz,
on mieszka w Twoich pałacach.
Niech nas nasycą dobra Twego domu,
świętość Twojego przybytku!
Cudami Twojej sprawiedliwości
odpowiadasz nam, Boże, nasz Zbawco,
nadziejo wszystkich krańców ziemi
i mórz dalekich.
Z powodu Twych cudów przejęci są trwogą
mieszkańcy krańców ziemi;
Ty ją napełniasz radością od wschodu do zachodu.

Ps 65, 2-6.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIESIĄTY DZIEŃ


Z radością sławcie Boga, wszystkie ziemie,
opiewajcie chwałę Jego imienia,
cześć Mu wspaniałą oddajcie!
Powiedzcie Bogu:
„Jak zadziwiające są Twe dzieła!
Niechaj Cię wielbi cała ziemia
i niechaj śpiewa Tobie,
niech Twoje imię opiewa!”
Nim się przeto radujmy!
Błogosławcie, ludy, naszemu Bogu
i rozgłaszajcie Jego chwałę,
Bo On życiem obdarzył naszą duszę
i nie dał się potknąć naszej nodze.
Błogosławiony Bóg,
który nie odepchnął mej prośby,
i nie oddalił ode mnie swej łaski.

Ps 66, 1-3a.4.6b.8-9.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEDENASTY DZIEŃ


Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam błogosławi,
niech rozpromieni nad nami swe oblicze!
Aby na ziemi znano Jego drogę.
Jego zbawienie wśród wszystkich narodów.
Niech Ciebie, Boże, wysławiają ludy,
niech wszystkie narody oddają Ci chwałę!
Niech się narody cieszą i weselą,
bo rządzisz ludami sprawiedliwie
i kierujesz narodami na ziemi.
Niech Ciebie, Boże, wysławiają ludy,
niech wszystkie narody oddają Ci chwałę!
Ziemia wydała swój owoc,
Bóg, nasz Bóg, nam pobłogosławił.
Niech nam Bóg błogosławi
i niech cześć Mu oddają wszystkie krańce ziemi!

Ps 67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWUNASTY DZIEŃ


Dusza moja stęskniona
pragnie przedsionków Pańskich
serce moje i ciało radośnie wołają
do Boga żywego.
Szczęśliwi, którzy mieszkają w domu Twoim, Panie,
nieustannie wielbiąc Ciebie.
Szczęśliwi, których moc jest w Tobie,
którzy zachowują ufność w swym sercu.
Przechodząc suchą doliną
w źródła ją zamieniają,
a wczesny deszcz błogosławieństwem ją okryje.
Doprawdy, dzień jeden w przybytkach Twoich
lepszy jest niż innych tysiące.
Wolę stać w progu mojego Boga
niż mieszkać w namiotach grzeszników.
Bo Pan Bóg jest słońcem i tarczą,
On hojnie darzy łaską i chwałą,
nie odmawia dobrodziejstw żyjącym nienagannie.
Panie Zastępów,
szczęśliwy człowiek, który ufa Tobie!

Ps 84, 3.5-7.11-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRZYNASTY DZIEŃ


Gród Jego wznosi się na świętych górach,
umiłował Pan bramy Syjonu
bardziej niż wszystkie namioty Jakuba.
Wspaniałe rzeczy głoszą o tobie,
miasto Boże!
O Syjonie powiedzą:
„Każdy człowiek urodził się na nim,
a Najwyższy sam go umacnia”.
Pan zapisuje w księdze ludów:
„Oni się tam narodzili”.
I tańcząc śpiewać będą:
„Wszystkie moje źródła są w tobie”.

Ps 87, 1-3.5-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZTERNASTY DZIEŃ


Panie, Ty byłeś dla nas ucieczką
z pokolenia na pokolenie.
Zanim narodziły się góry,
nim powstał świat i ziemia
od wieku po wiek Ty jesteś Bogiem.
Naucz nas liczyć dni nasze,
byśmy zdobyli mądrość serca.
Nasyć nas o świcie swoją łaską,
abyśmy przez wszystkie dni nasze
mogli się radować i cieszyć.
Daj radość w zamian za dni Twego ucisku,
za lata, w których zaznaliśmy niedoli.
Niech sługom Twoim ukaże się Twe dzieło,
a Twoja chwała nad ich synami!
A dobroć Pana, Boga naszego, niech będzie nad nami!
I wspieraj pracę rąk naszych,
dzieło rąk naszych wspieraj!

Ps 90, 1-2,12.14-17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIĘTNASTY DZIEŃ


Dobrze jest dziękować Panu,
śpiewać Twojemu imieniu, Najwyższy.
Rano głosić łaskawość Twoją,
a wierność Twoją nocami.
Na harfie dziesięciostrunnej i lirze,
i pieśnią przy dźwiękach cytry.
Bo weselę się, Panie, Twoimi czynami,
raduję się dziełami rąk Twoich.
Jak wielkie są dzieła Twoje, Panie,
i jakże głębokie Twe myśli!
Sprawiedliwy zakwitnie jak palma,
rozrośnie się jak cedr na Libanie.
Zasadzeni w domu Pańskim
rozkwitną na dziedzińcach Boga naszego.
Nawet i w starości wydadzą owoc,
zawsze pełni życiodajnych soków,
aby świadczyć, że Pan jest sprawiedliwy,
On moją Opoką i nie ma w Nim nieprawości.

Ps 92, 2-6.13-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZESNASTY DZIEŃ


Pan króluje, wesel się, ziemio,
radujcie się, liczne wyspy!
Jego sprawiedliwość rozgłaszają niebiosa
i wszystkie ludy widzą Jego chwałę.
Niech zawstydzą się wszyscy, którzy czczą posągi
i chlubią się bożkami.
Niech wszystkie bóstwa hołd Mu oddają!
Słyszy o tym i cieszy się Syjon,
radują się miasta Judy
z Twoich wyroków, o Panie!
Pan tych miłuje, którzy zła nienawidzą,
On strzeże dusz świętych swoich,
wydziera je z rąk grzeszników.
Światło wschodzi dla sprawiedliwego
i radość dla ludzi prawego serca.
Weselcie się w Panu, sprawiedliwi,
i sławcie Jego święte imię!

Ps 97, 1.6-8.10-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIEDEMNASTY DZIEŃ


Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemio,
cieszcie się, weselcie i grajcie!
Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry,
przy wtórze cytry i przy dźwięku harfy,
przy trąbach i przy głosie rogu
na oczach Pana, Króla, się radujcie!
Rzeki niech klaszczą w dłonie,
góry niech razem wołają z radości.

Ps 98, 4-6.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSIEMNASTY DZIEŃ


Wykrzykujcie na cześć Pana, wszystkie ziemie,
służcie Panu z weselem!
Wśród okrzyków radości
stawajcie przed Nim!
Wiedzcie, że Pan jest Bogiem,
On sam nas stworzył,
jesteśmy Jego własnością,
Jego ludem, owcami Jego pastwiska.
Wstępujcie w Jego bramy wśród dziękczynienia,
wśród hymnów w Jego przedsionki,
chwalcie i błogosławcie Jego imię!
Albowiem dobry  jest Pan,
łaska Jego trwa na wieki,
a wierność Jego z pokolenia na pokolenie.

Ps 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIEWIĘTNASTY DZIEŃ


Błogosław, duszo moja, Pana!
Boże mój, Panie, Ty jesteś bardzo wielki!...
Z Twoich komnat nawadniasz góry,
aby owocem Twych dzieł nasycić ziemię.
Każesz rosnąć trawie dla bydła,
i roślinom, by człowiekowi służyły,
aby z roli dobywał chleb
i wino, co rozwesela serce człowieka,
oliwę co rozpogadza twarze,
i chleb co krzepi ludzkie serce.
Niech chwała Pana trwa na wieki,
niech Pan się raduje z dzieł swoich.
Póki mego życia, chcę śpiewać dla Pana,
grać mojemu Bogu, póki życia starczy.
Błogosław, duszo moja, Pana!

Ps 104, 1a.13-15.31.33.35b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWUDZIESTY DZIEŃ


Błogosławiony człowiek, który służy Panu
i wielką radość znajduje w Jego przykazaniach.
Potomstwo jego będzie potężne na ziemi,
dostąpi błogosławieństwa pokolenie prawych.
Dobrobyt i bogactwo będą w jego domu,
a jego sprawiedliwość będzie trwała zawsze.
On wschodzi w ciemnościach
jak światło dla prawych,
łagodny, miłosierny i sprawiedliwy.
Dobrze się wiedzie człowiekowi,
który z litości pożycza,
i swoimi sprawami zarządza uczciwie.
Sprawiedliwy nigdy się nie zachwieje,
i pozostanie w wiecznej pamięci.
Nie przelęknie się złej nowiny,
jego mocne serce zaufało Panu.
Jego wierne serce lękać się nie będzie.
Rozdaje i obdarza ubogich,
jego sprawiedliwość będzie trwała zawsze,
wywyższona z chwałą będzie jego potęga.

Ps 112, 1-8a.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWUDZIESTY PIERWSZY DZIEŃ


Radują mnie Twoje słowa,
jak tego, który zdobył skarb wielki.
Nienawidzę i brzydzę się kłamstwem,
a Prawo Twoje miłuję.
Siedem razy na dzień Cię wysławiam,
z powodu sprawiedliwych Twych wyroków.
Obfity pokój dla miłujących Twoje Prawo,
nie przytrafi się im żadne potknięcie.
Czekam, Panie, na Twoją pomoc
i spełniam Twe przykazania.
Moja dusza strzeże Twych napomnień
i bardzo je miłuje.
Przestrzegam Twoich postanowień i napomnień,
bo wszystkie moje drogi są przed Tobą.

Ps 119, 162-168

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWUDZIESTY DRUGI DZIEŃ


Gdy Pan odmienił los Syjonu,
wydawało się nam, że śnimy.
Usta nasze były pełne śmiechu,
a język śpiewał z radości.
Mówiono wtedy między narodami:
„Wielkie rzeczy im Pan uczynił”.
Pan uczynił nam wielkie rzeczy
i radość nas ogarnęła.
Odmień znowu nasz los, o Panie,
jak odmieniasz strumienie na Południu.
Ci, którzy we łzach sieją,
żąć będą w radości.
Idą i płaczą niosąc ziarno na zasiew,
lecz powrócą z radością, niosąc swoje snopy.

Ps 126

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWUDZIESTY TRZECI DZIEŃ


Królestwo Boże to nie sprawa tego,
co się je i pije, ale to sprawiedliwość,
pokój i radość w Duchu Świętym.
A kto w taki sposób służy Chrystusowi,
ten podoba się Bogu i ma uznanie u ludzi.
Starajmy się więc o to, co służy sprawie
pokoju i wzajemnemu zbudowaniu.

Rz 14, 17-19

Owocem Ducha jest miłość, radość, pokój,
cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność,
łagodność, opanowanie.
Mając życie od Ducha,
do Ducha się też stosujmy.

Ga 5, 22.25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWUDZIESTY CZWARTY DZIEŃ


Błogosławieni jesteście,
gdy wam urągają i prześladują was
i gdy z mego powodu
mówią kłamliwie wszystko złe o was.
Cieszcie się i radujcie,
albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie.

Mt 5, 11-12a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWUDZIESTY PIĄTY DZIEŃ


Radujcie się zawsze w Panu;
jeszcze raz powtarzam:
radujcie się!
Niech będzie znana wszystkim ludziom
wasza wyrozumiała łagodność: Pan jest blisko!
O nic się już zbytnio nie troskajcie,
ale w każdej sprawie
wasze prośby przedstawiajcie Bogu
w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem.
A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł,
będzie strzegł waszych serc i myśli
w Chrystusie Jezusie.

Flp 4, 4-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWUDZIESTY SZÓSTY DZIEŃ


Radujcie się, choć teraz musicie doznać
trochę smutku z powodu różnorodnych doświadczeń.
Przez to wartość waszej wiary okaże się o wiele cenniejsza
od zniszczalnego złota, które przecież próbuje się w ogniu,
na sławę, chwałę i cześć przy objawieniu Jezusa Chrystusa.
Wy choć nie widzieliście, miłujecie Go;
wy w Niego teraz, choć nie widzicie, przecież wierzycie,
a ucieszycie się radością niewymowną i pełną chwały,
wtedy, gdy osiągniecie cel waszej wiary – zbawienie dusz.

1 P1, 6-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWUDZIESTY SIÓDMY DZIEŃ


Błogosławcie Pana, wszyscy Jego wybrani,
wychwalajcie Go i obchodźcie dni wesela.
Jeruzalem, miasto święte,
Pan zesłał karę za czyny twoich synów,
lecz się zmiłuje nad potomstwem sprawiedliwych.
Godnie więc wysławiaj Pana
i chwal Króla wieków,
Aby z radością odbudował w tobie swój przybytek
i przez ciebie napełnił jeńców weselem;
Aby w tobie okazał miłość nieszczęśliwym
we wszystkich pokoleniach na wieki.
Potężne światło zabłyśnie aż po krańce ziemi,
przybędą do ciebie z daleka liczne narody
i mieszkańcy stron odległych
do twego świętego imienia.
Wesel się, Jeruzalem, z synów sprawiedliwych,
bo wszyscy będą zgromadzeni
i będą wysławiać Pana wieków.
Szczęśliwi, którzy Cię miłują
szczęśliwi, którzy się weselą z Twojego pokoju.

Tb 13, 10-13a.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWUDZIESTY ÓSMY DZIEŃ


Oto Bóg jest zbawieniem moim!
Jemu zaufałem i bać się nie będę.
Pan jest moją pieśnią i mocą
i On się stał moim zbawieniem.
Wy zaś z weselem czerpać będziecie
wodę ze zdrojów zbawienia.
Jeszcze w owym dniu powiecie:
Chwalcie Pana, wzywajcie Jego imienia!
Ukażcie narodom Jego dzieła,
przypominajcie, że Jego imię jest chwalebne!
Śpiewajcie Panu, bo czynów wspaniałych
dokonał
i cała ziemia niech o tym się dowie!
Wznoś okrzyki i wołaj radośnie,
mieszkanko Syjonu,
bo wielki jest wśród ciebie Święty Izraela!

Iz 12, 2-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 


DWUDZIESTY DZIEWIĄTY DZIEŃ


Radujcie się wraz z Jerozolimą,
weselcie się z niej wszyscy, którzy ją miłujecie!
Bardzo się z nią cieszcie wszyscy,
którzyście smucili się nad nią;
abyście ssać mogli aż do nasycenia
z piersi jej pociech,
abyście pili z rozkoszą mleko
z pełnej piersi jej chwały.
Tak bowiem Pan mówi:
„Oto skieruję do niej pokój jak rzekę
i chwałę narodów jak strumień wezbrany.
Ich niemowlęta będą noszone na rękach
i na kolanach pieszczone.
Jak kogoś pociesza własna matka,
tak Ja was pocieszać będę;
w Jeruzalem doznacie pocieszenia”.
Na ten widok rozraduje się serce wasze,
a kości wasze staną się jak świeża murawa.

Iz 66, 10-14a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRZYDZIESTY DZIEŃ


Jezus rzekł do nich:
Wy będziecie się smucić,
ale smutek wasz przemieni się w radość.
Kobieta, gdy rodzi, doznaje smutku,
bo przyszła jej godzina.
Gdy jednak urodzi dziecię,
już nie pamięta o bólu,
z powodu radości,
że się człowiek na świat narodził.
Także i wy teraz doznajecie smutku.
Znowu jednak was zobaczę
i rozraduje się serce wasze.
a radości waszej nikt wam nie zdoła odebrać.

J 16, 20b-22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TRZYDZIESTY PIERWSZY DZIEŃ


Ogromnie weselę się w Panu,
dusza moja raduje się w Bogu moim,
gdyż odział mnie szatami zbawienia
i okrył płaszczem sprawiedliwości.
Tak jak ziemia wydaje swoje plony,
jak ogród rozplenia swe zasiewy,
tak Pan Bóg sprawi,
że sprawiedliwość się rozmnoży
i składane Mu hołdy wobec wszystkich narodów.
Ze względu na Syjon nie umilknę,
ze względu na Jeruzalem nie spocznę,
aż jej sprawiedliwość zabłyśnie jak zorza,
i jak pochodnia zapłonie jej zbawienie.
Będziesz wspaniałą koroną w rękach Pana,
diademem królewskim w dłoni twego Boga.
Bo spodobałaś się Panu
i twoja kraina otrzyma męża.
Gdyż jak młodzieniec poślubia dziewicę,
tak twój Budowniczy poślubi ciebie,
i jak oblubieniec cieszy się z oblubienicy,
tak Bóg twój rozraduje się tobą.

Iz 61, 10a.11; 62, 1-3.4b-5