Statystyki

Dziś 25

Wczoraj 99

W tym tygodniu 124

Wszystkie 251275

PIERWSZY DZIEŃ

 

Na początku było Słowo,
a słowo było u Boga,
i Bogiem było Słowo.
Ono było na początku u Boga.
Wszystko przez Nie  się stało,
a bez Niego nic się nie stało,
co się stało.

J,1-3


 

 

DRUGI DZIEŃ

 

Błogosław, duszo moja, Pana,
Boże mój, Panie, Ty jesteś bardzo wielki!
Odziany w majestat i piękno,
światłem okryty jak płaszczem.
Jak liczne są dzieła Twoje, Panie!
Tyś wszystko mądrze uczynił,
ziemia jest pełna Twoich stworzeń.
Stwarzasz je napełniając swym Duchem
i odnawiasz oblicze ziemi.
Niech chwała Pana trwa na wieki,
niech Pan się raduje z dzieł swoich.
Póki mego życia, chcę śpiewać dla Pana,
grać mojemu Bogu, póki życia starczy.
Błogosław, duszo moja, Pana!

Ps 104, 1-2.24.30-31.33.35 

 

TRZECI DZIEŃ


O Panie, nasz Panie,
jak przedziwne jest Twoje imię na całej ziemi!
Tyś swój majestat wyniósł nad niebiosa.
Sprawiłeś, że na przekór Twoim przeciwnikom
usta dzieci i niemowląt oddają Ci chwałę,
aby poskromić nieprzyjaciela i wroga.
Gdy patrzę na Twoje niebo, dzieło palców Twoich,
na księżyc i gwiazdy, któreś Ty utwierdził:
Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz,
czym syn człowieczy, że troszczysz się o niego?
Uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów,
uwieńczyłeś go czcią i chwałą.
Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich,
wszystko złożyłeś pod jego stopy.
O Panie, nasz Panie,
jak przedziwne jest Twoje imię po całej ziemi!

Ps 8, 2-7.10

  

 

CZWARTY DZIEŃ


Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu,
i sławił Twoje imię przez wszystkie wieki.
Każdego dnia będę błogosławił Ciebie
i na wieki wysławiał Twoje imię.
Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały,
a wielkość Jego niezgłębiona.
Pokolenie pokoleniu głosi Twoje dzieła
i zwiastuje Twe potężne czyny.
Pan jest łagodny i miłosierny,
nieskory do gniewu i bardzo łaskawy.
Pan jest dobry dla wszystkich,
a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył.
Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje dzieła
i niech Cię błogosławią Twoi wyznawcy.

Ps 145, 1-4.8-10 

PIĄTY DZIEŃ


Chwalić Cię będę, Panie, całym sercem moim,
opowiem wszystkie cudowne Twe dzieła.
Cieszyć się będę i radować Tobą,
zaśpiewam psalm na cześć Twego imienia,
Najwyższy.
Schronienie w Panu znajdzie uciśniony,
ucieczkę w czas utrapienia.
Ufają Tobie znający Twe imię,
bo nie opuszczasz, Panie, tych,
co Cię szukają.

Ps 9, 2-3.10-11
 

 


SZÓSTY DZIEŃ

 

Sprawiedliwi, radośnie wołajcie na cześć Pana,
prawym przystoi pieśń chwały.
Sławcie Pana na cytrze,
grajcie Mu na harfie o dziesięciu strunach.
Śpiewajcie Mu pieśń nową,
pełnym głosem śpiewajcie Mu wdzięcznie.
Bo słowo Pana jest prawe,
a każde jego dzieło godne zaufania.
On miłuje prawo i sprawiedliwość,
ziemia jest pełna Jego łaski.
Dusza nasza oczekuje Pana,
On jest nasza pomocą i tarczą.
Raduje się w Nim nasze serce,
ufamy Jego świętemu imieniu.
Niech nas ogarnie, Panie, Twoja łaska,
według nadziei,  którą pokładamy w Tobie.

Ps 33, 1-5.20-22 

SIÓDMY DZIEŃ


Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie,
radosnym głosem wykrzykujcie Bogu!
Śpiewajcie psalmy Bogu, śpiewajcie,
śpiewajcie Królowi naszemu, śpiewajcie,
Gdyż Bóg jest Królem całej ziemi,
hymn zaśpiewajcie.

Ps 47, 2.7-8

Chwalcie Pana, bo dobrze jest
śpiewać psalmy Bogu,
słodko jest Go wysławiać.
Nasz Pan jest wielki i potężny,
a Jego mądrość niewypowiedziana.
Śpiewajcie Panu pieśń dziękczynną,
Bogu naszemu grajcie na harfie.

Ps 147, 1.5.7

 


ÓSMY DZIEŃ


Będę Cię sławił z całego serca, Panie,
bo usłyszałeś słowa ust moich.
Będę psalm Ci śpiewał wobec aniołów,
pokłon Ci oddam w Twoim świętym przybytku.
I będę sławił Twe imię
za łaskę i wierność Twoją,
bo ponad wszystko wywyższyłeś
Twoje imię i obietnicę.
Wysłuchałeś mnie, kiedy Cię wzywałem,
pomnożyłeś moc mojej duszy.
Wszyscy królowie ziemi
będą dziękować Tobie, Panie,
gdy usłyszą słowa ust Twoich.
I będą opiewać drogi Pana:
„Zaprawdę, chwała Pana jest wielka!”

Ps 138, 1-5

 

DZIEWIĄTY DZIEŃ


Boże, mój Boże, szukam Ciebie,
i pragnie Ciebie moja dusza.
Ciało moje tęskni za Tobą,
jak zeschła ziemia łaknąca wody.
Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni,
by ujrzeć Twą potęgę i chwałę.
Twoja łaska jest cenniejsza od życia,
więc sławić Cię będą moje wargi.
Będę Cię wielbił przez całe me życie
i wzniosę ręce w imię Twoje.
Moja dusza syci się obficie,
a usta Cię wielbią radosnymi wargami.

Ps 63, 2-6


 


DZIESIĄTY DZIEŃ


Wysławiam Cię, Panie,
bo rozgniewałeś się na mnie,
lecz Twój gniew się uśmierzył
i pocieszyłeś mnie.
Oto Bóg jest moim zbawieniem,
Jemu zaufałem i bać się nie będę.
Pan jest moją pieśnią i mocą
i On się stał moim zbawieniem.
Wy zaś z weselem czerpać będziecie
wodę ze zdrojów zbawienia.
Jeszcze w owym dniu powiecie:
Chwalcie Pana, wzywajcie Jego imienia!
Ukażcie narodom Jego dzieła,
przypominajcie, że Jego imię jest chwalebne.
Śpiewajcie Panu, bo czynów wspaniałych
dokonał
i cała ziemia niech o tym się dowie.
Wznoś okrzyki i wołaj radośnie,
mieszkanko Syjonu,
bo wielki jest wśród ciebie Święty Izraela.

Iz 12, 1-6

 

 

 

JEDENASTY DZIEŃ


Będę Cię chwalił wśród ludów, Panie,
zaśpiewam Ci psalm wśród narodów.
Bo Twoja łaska sięga aż do nieba,
a wierność Twoja po chmury.
Wznieś się ponad niebiosa, Panie,
nad całą ziemią Twoja chwała.
Aby ocaleli, których Ty miłujesz,
wspomóż nas swoją prawicą i wysłuchaj.
Daj nam pomoc przeciw nieprzyjacielowi,
bo ludzkie wsparcie jest zawodne.
Dokonamy w Bogu czynów pełnych mocy,
a On podepcze naszych nieprzyjaciół.

Ps 108, 4-7.13-14 


DWUNASTY DZIEŃ


Niech imię Pana będzie błogosławione,
teraz i na wieki.
Od wschodu aż do zachodu słońca
niech będzie pochwalone imię Pana.
Pan jest wywyższony nad wszystkie ludy,
ponad niebiosa sięga Jego chwała.
Kto jest jak nasz Pan Bóg, który mieszka w górze
i w dół spogląda na niebo i ziemię?
Podnosi z prochu nędzarza,
i dźwiga z gnoju ubogiego,
by go posadzić wśród książąt,
wśród książąt swojego ludu.

Ps 113, 2-8
 

TRZYNASTY DZIEŃ


Z całego serca będę chwalił Pana
w radzie sprawiedliwych i na zgromadzeniu.
Wielkie są dzieła Pana,
zgłębiać je mają wszyscy, którzy je miłują.
Jego dzieło jest wspaniałe i pełne majestatu,
a Jego sprawiedliwość trwa na wieki.
Sprawił, że trwa pamięć Jego cudów,
Pan jest miłosierny i łaskawy.
Pamiętać będzie wiecznie o swoim przymierzu.
Ludowi swemu okazał potęgę dzieł swoich.
Dzieła rąk Jego są sprawiedliwe i pełne prawdy,
wszystkie Jego przykazania są trwałe,
ustalone na wieki wieków,
nadane ze słusznością i mocą.
Bojaźń Pana jest początkiem mądrości.
wspaniała zapłata dla tych,
co według niej postępują.

Ps 111, 1-4.5b.6a.7-8.10a 


CZTERNASTY DZIEŃ


Gotowe jest serce moje, Boże,
gotowe jest serce moje,
zaśpiewam psalm i zagram.
Zbudź się, duszo moja,
zbudź się, harfo i cytro,
a ja obudzę jutrzenkę.
Będę Cię chwalił wśród ludów, Panie,
zaśpiewam Ci psalm wśród narodów.
Bo Twoja łaska sięga aż do nieba,
a wierność Twoja po chmury.
Wznieś się ponad niebiosa, Panie,
nad całą ziemią Twoja chwała.
Aby ocaleli, których Ty miłujesz,
wspomóż nas Twoją prawicą i wysłuchaj.

Ps 108, 2-7 


PIĘTNASTY DZIEŃ


Ilekroć otrzymywałem Twoje słowa
pochłaniałem je, a Twoje słowo
stawało się dla mnie rozkoszą i radością serca mego.

Jer 15,16

Jak słodka jest Twoja mowa dla mego podniebienia,
ponad miód słodsza dla ust moich.

Ps 119, 103

Będę Cię chwalił wśród ludów, Panie,
zaśpiewam Ci psalm wśród narodów.
Bo Twoja łaska sięga aż do nieba,
a wierność Twoja po chmury.

Ps 57, 10-11 


SZESNASTY DZIEŃ


Wykrzykujcie na cześć Pana, wszystkie ziemie,
służcie Panu z weselem.
Stańcie przed obliczem Pana
z okrzykami radości.
Wiedzcie, że Pan jest Bogiem,
On sam nas stworzył,
jesteśmy Jego własnością,
Jego ludem, owcami Jego pastwiska.
W Jego bramy wstępujcie z dziękczynieniem,
z hymnami w Jego przedsionki,
chwalcie i błogosławcie Jego imię.
Albowiem Pan jest dobry,
Jego łaska trwa na wieki,
a Jego wierność przez pokolenia.

Ps 100, 1-5 

SIEDEMNASTY DZIEŃ


Chwalcie Pana,
bo dobrze jest śpiewać psalmy Bogu
słodko jest Go wysławiać.
Pan buduje Jeruzalem,
gromadzi rozproszonych z Izraela.
On leczy złamanych na duchu
i przewiązuje ich rany.
On liczy wszystkie gwiazdy
i każdej imię nadaje.
Nasz Pan jest wielki i potężny,
a Jego mądrość niewypowiedziana.
Pan dźwiga pokornych,
karki grzeszników zgina do ziemi.
Śpiewajcie Panu pieśń dziękczynną,
Bogu naszemu grajcie na harfie.
Pan upodobał sobie tych,
którzy cześć Mu oddają,
którzy ufają Jego dobroci.

Ps 147A, 1-7.11 


OSIEMNASTY DZIEŃ


Miłuję Pana, albowiem usłyszał
głos mego błagania.
Bo skłonił ku mnie swe ucho
w dniu, w którym wołałem.
Oplotły mnie więzy śmierci,
dosięgły mnie pęta Otchłani,
ogarnął mnie strach i udręka.
Ale wezwałem imienia Pana:
Panie, ratuj moje życie!
Pan jest łaskawy i sprawiedliwy,
Bóg nasz jest miłosierny.
Pan strzeże ludzi prostego serca:
byłem w niedoli, a On mnie wybawił.
Wróć, duszo moja, do swego spokoju,
bo Pan dobro ci wyświadczył.
Uchronił bowiem moją duszę od śmierci,
oczy od łez, nogi od upadku.
Będę chodził w obecności Pana
w krainie żyjących.

Ps 116, 1-9

 


 

DZIEWIĘTNASTY DZIEŃ


Jak miłe są Twoje przybytki,
Panie Zastępów!
Dusza moja stęskniona
pragnie przedsionków Pańskich,
serce moje i ciało radośnie wołają
do Boga żywego.
Szczęśliwi, którzy mieszkają w domu Twoim, Panie,
nieustannie wielbiąc Ciebie.
Szczęśliwi, których moc jest w Tobie,
którzy zachowują ufność w swym sercu.
Przechodząc przez suchą doliną
w źródła ją zamieniają,
a wczesny deszcz błogosławieństwem ją okryje.
Mocy im będzie przybywać,
ujrzą na Syjonie Boga nad bogami.
Doprawdy, dzień jeden w przybytkach Twoich
lepszy jest niż innych tysiące.
Wolę stać w progu mojego Boga
niż mieszkać w namiotach grzeszników.
Bo Pan Bóg jest słońcem i tarczą,
On hojnie darzy łaską i chwałą,
nie odmawia dobrodziejstw żyjącym nienagannie.
Panie Zastępów,
szczęśliwy człowiek, który ufa Tobie!

Ps 84, 2-3.5-9.11-13

 

 

DWUDZIESTY DZIEŃ


Boże, przekaż Twój sąd królowi,
a Twoją sprawiedliwość synowi królewskiemu,
aby Twoim ludem rządził sprawiedliwie
i ubogimi według prawa.
Niech góry przyniosą pokój ludowi,
a wzgórza sprawiedliwość.
Otoczy opieką ubogich z ludu,
będzie ratował dzieci biedaków
i zmiażdży ciemiężycieli.
Będzie żył długo jak słońce,
jak księżyc, z pokolenia na pokolenie.
Będzie jak deszcz spadający na trawę,
jak rzęsista ulewa, co nawadnia ziemię.
Za dni Jego sprawiedliwość zakwitnie
i wielki pokój, zanim księżyc zgaśnie.
I oddadzą Mu pokłon wszyscy królowie,
wszystkie narody będą Mu służyły.
Wyzwoli bowiem biedaka, który Go wzywa,
i ubogiego, który nie ma opieki.
Zmiłuje się nad biednym i ubogim,
nędzarza ocali od śmierci.
Niech Jego imię trwa na wieki,
jak długo świeci słońce, niech trwa Jego imię.
Niech Jego imieniem wzajemnie się błogosławią,
niech wszystkie narody życzą Mu szczęścia.
Błogosławiony niech będzie Pan, Bóg Izraela,
który sam czyni cuda.
Na wieki niech będzie błogosławione Jego imię,
a Jego chwała niech wypełni ziemię.
Niech się tak stanie, niech się stanie!

Ps 72, 1-7.11-13.17-19


 


DWUDZIESTY PIERWSZY DZIEŃ


Śpiewajcie Panu pieśń nową,
albowiem uczynił cuda.
Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica
i święte ramię Jego.
Pan okazał swoje zbawienie,
na oczach pogan objawił swą sprawiedliwość.
Wspomniał na dobroć i na wierność swoją
dla domu Izraela.
Ujrzały wszystkie krańce ziemi
zbawienie Boga naszego.
Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemio,
cieszcie się, weselcie i grajcie.
Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry,
przy wtórze cytry i przy dźwięku harfy.
Przy trąbach i przy głosie rogu
na oczach Pana, Króla, się radujcie.
Rzeki niech klaszczą w dłonie,
góry niech razem wołają z radości.

Ps 98, 1-6.8

 

 

DWUDZIESTY DRUGI DZIEŃ


Ogromnie weselę się w Panu,
dusza moja raduje się w moim Bogu,
Gdyż odział mnie szatami zbawienia
i okrył płaszczem sprawiedliwości.
Tak jak ziemia wydaje swoje plony,
jak ogród rozplenia swe zasiewy,
tak Pan Bóg sprawi,
że sprawiedliwość się rozmnoży
i hołdy będą Mu składać wobec wszystkich narodów.
Ze względu na Syjon nie umilknę,
ze względu na Jerozolimę nie spocznę.
Aż jej sprawiedliwość zabłyśnie jak zorza,
i jak pochodnia zapłonie jej zbawienie.
Wtedy sprawiedliwość twoją ujrzą narody
i chwałę twoją wszyscy królowie.
I nazwą cię nowym imieniem
nadanym przez usta Pana.
Będziesz wspaniałą koroną w rękach Pana,
diademem królewskim w dłoni twego Boga.

Iz 61,10-62,3

 

 

 

 

DWUDZIESTY TRZECI DZIEŃ


Radujcie się wraz z Jerozolimą,
weselcie się w niej wszyscy, którzy ją miłujecie!
Bardzo się z nią cieszcie wszyscy,
którzyście smucili się nad nią;
Abyście ssać mogli aż do nasycenia
z jej piersi wezbranej pociechą;
Abyście z rozkoszą pili mleko
z jej piersi pełnej chwały.
Tak bowiem Pan mówi:
„Oto skieruję do niej pokój jak rzekę
i jak strumień wezbrany chwałę narodów.
Bądźcie jak niemowlęta na rękach noszone
i pieszczone na kolanach.
Bo jak kogoś własna matka pociesza,
tak Ja was pocieszę
i w Jerozolimie doznacie pocieszenia”.
Na ten widok rozraduje się wasze serce,
a wasze kości staną się jak wiosenna trawa.

Iz 66,10-14a

 

 

DWUDZIESTY CZWARTY DZIEŃ


Stanie się na końcu czasów,
że góra świątyni Pańskiej
mocno osiądzie na górskich szczytach
i ponad pagórki się wzniesie.
Nadciągną do niej wszystkie narody,
liczne plemiona pójdą wołając:
„Chodźcie, wejdźmy na górę Pana,
do świątyni Boga Jakuba!
Niech On nas pouczy o swoich drogach,
byśmy kroczyli Jego ścieżkami,
bo Prawo wyjdzie z Syjonu
i z Jeruzalem słowo Pana”.
On będzie rozjemcą pomiędzy ludami,
osądzi sprawy rozlicznych narodów.
Wtedy swe miecze przekują na pługi
a włócznie swoje na sierpy.
Naród przeciw narodowi nie podniesie już oręża
i nie będą się więcej ćwiczyć do wojny.
Chodźcie, domu Jakuba,
postępujmy w światłości Pana!

Iz 2,2-5

 

 

 

 

DWUDZIESTY PIĄTY DZIEŃ


Dobrze jest dziękować Panu,
śpiewać Twojemu imieniu, Najwyższy,
Rano głosić łaskawość Twoją,
a wierność Twoją nocami.
Na harfie dziesięciostrunnej i lirze,
pieśnią przy dźwiękach cytry.
Bo weselę się, Panie, Twoimi czynami,
raduję się dziełami rąk Twoich.
Jak wielkie są dzieła Twoje, Panie,
i jakże głębokie Twe myśli!
Dałeś mi siłę bawołu,
skropiłeś mnie świeżym olejkiem.
Sprawiedliwy zakwitnie jak palma,
rozrośnie się jak cedr na Libanie.
Zasadzeni w domu Pańskim
rozkwitną na dziedzińcach Boga naszego.
Nawet i w starości wydadzą owoc,
zawsze pełni życiodajnych soków,
Aby świadczyć, ze Pan jest sprawiedliwy,
On moją Opoką i nie ma w Nim nieprawości.


Ps 92, 2-6.11.13-16
 

 

 

 

DWUDZIESTY SZÓSTY DZIEŃ


Ciebie, Boże, należy wielbić na Syjonie,
Tobie dopełnić ślubów.
Do Ciebie, który próśb wysłuchujesz,
wszelki śmiertelnik przychodzi,
wyznając swoje grzechy.
Przygniatają nas nasze winy,
a Ty je odpuszczasz.
Szczęśliwy jest wybrany, którego Ty przygarniasz,
on mieszka w Twoich pałacach.
Niech nas nasycą dobra Twego domu,
świętość Twojego przybytku.
Cudami Twojej sprawiedliwości
odpowiadasz nam, Boże, nasz Zbawco,
nadziejo wszystkich krańców ziemi
i mórz dalekich.
Z powodu Twych cudów przejęci są trwogą
mieszkańcy krańców ziemi;
Ty ją napełniasz radością od wschodu do zachodu.

Ps 65, 2-6.9

 

 


DWUDZIESTY SIÓDMY DZIEŃ


Pan króluje, wesel się, ziemio,
radujcie się, liczne wyspy!
Jego błyskawice wszechświat rozświetlają,
a ziemia drży na ten widok.
Jego sprawiedliwość rozgłaszają niebiosa
i wszystkie ludy widzą Jego chwałę.
Niech zawstydzą się wszyscy, którzy czczą posągi
i chlubią się bożkami.
Niech wszystkie bóstwa hołd Mu oddają!
Słyszy o tym i cieszy się Syjon,
radują się miasta Judy
z Twoich wyroków, o Panie.
Bowiem ponad całą ziemię Ty jesteś wywyższony
i nieskończenie wyższy od wszystkich bogów.
Pan tych miłuje, którzy zła nienawidzą,
On strzeże dusz świętych swoich,
wydziera je z rąk grzeszników.
Światło wschodzi dla sprawiedliwego
i radość dla ludzi prawego serca.
Weselcie się w Panu, sprawiedliwi,
i sławcie Jego święte imię.

Ps 97, 1.4.6-12
 


 


DWUDZIESTY ÓSMY DZIEŃ


Dziękujcie Panu, bo jest dobry,
bo jego łaska trwa na wieki.
Jesteś moim Bogiem, podziękować chcę Tobie,
Boże mój, pragnę wielbić Ciebie.
Wysławiajcie Pana, bo jest dobry,
bo Jego łaska trwa na wieki.

Ps 118, 1.28-29

Panie, Boże mój, wiele uczyniłeś cudów
i w Twoich zamiarach wobec nas nikt Ci nie dorówna.
Sprawiedliwości Twojej nie kryłem w głębi serca,
głosiłem Twoją wierność i pomoc.
Niech się radują i weselą w Tobie,
wszyscy,  którzy  Ciebie szukają.

Ps 40, 6.11.17

 

 

 

 

DWUDZIESTY DZIEWIĄTY DZIEŃ


Oto mój Sługa umiłowany,
w Którym moje serce ma upodobanie.
Położę ducha Mojego na Nim,
a On zapowie prawo narodom.

Iz 42, 1

Ja pragnącemu dam darmo pić
ze zdrojów wody żywej.
Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja mu dam,
nie będzie pragnął na wieki, lecz woda,
którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody,
wytryskającej ku życiu wiecznemu

J 4, 14

 

 

 

 

TRZYDZIESTY DZIEŃ


Chwalcie Pana, bo jest dobry,
bo na wieki trwa Jego łaska.
Któż wysłowi potężne dzieła Pana
i rozgłosi całą Jego chwałę?

Ps 106,1-2

Chwalcie Pana, wszystkie narody,
wysławiajcie Go, wszystkie ludy!
Bo potężna nad nami Jego łaska,
a wierność Pana trwa na wieki.

Ps 117, 1-2
 

 

 

 

TRZYDZIESTY PIERWSZY DZIEŃ


Chwalcie Boga w Jego świątyni,
chwalcie na ogromnym Jego nieboskłonie.
Chwalcie Go za potężne Jego dzieła,
chwalcie za niezmierzoną wielkość Jego.
Chwalcie Go dźwiękiem rogu,
chwalcie na harfie i cytrze.
Chwalcie Go bębnem i tańcem,
chwalcie na strunach i flecie.
Chwalcie Go na dźwięcznych cymbałach,
chwalcie na cymbałach brzęczących.
Wszystko, co żyje, niech chwali Pana!

Ps 150, 1-6